STROKOVNI AKTIVI

 

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje in dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje VIZ dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z LDN.

 

STROKOVNI AKTIV UČITELJEV

VODJA AKTIVA

I. in II.  VIO

K. Ambrožič

III. VIO

S. Ulamec

JEZIKOSLOVCI

N. Vizjak

OPB

T. Gorenjak