Predstavitev knjižnice

Knjižnica Centra za sluh in govor Maribor (Centra) je kot šolska knjižnica del sistema šolskih knjižnic, integralni del izobraževalnega procesa. Nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da se razvijajo v zadovoljne bralce, postajajo učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik.

Knjižnica obsega tudi strokovno knjižnico, namenjeno predvsem zaposlenim na Centru. 

Knjižnica je članica kroga knjižnic, ki jih povezuje aktivno članstvo v sistemu COBISS.

Podpira študijski in raziskovalni proces strokovnjakov Centra, tako da omogoča dostop do najpomembnejših virov s področja surdopedagogike, logopedije, defektologije, psihologije, pedagogike ter drugih znanstvenih področij, ki so na različne načine povezana s primarno dejavnostjo Centra – strokovna pomoč gluhim, naglušnim otrokom in odraslim ter otrokom in odraslim s težavami v govorno – jezikovni komunikaciji.

 

Izposoja

V knjižnici si je mogoče na dom izposoditi gradivo, ki je namenjeno izposoji, ostalo knjižno gradivo pa je na razpolago na vpogled. Slednje velja tudi za diplomske, magistrske in doktorske naloge.

Člani knjižnice so učenci Centra ter vsi zaposleni. Zunanjih članov ne vpisujemo. Medknjižnična izposoja je možna samo med knjižnicami.

Rok izposoje je mesec dni. Gradivo je mogoče podaljšati, če še ni prekoračen rok vrnitve.

 

Cenik knjižničnih storitev

 STORITEV  cene so v €
 Medknjižnična izposoja (lastno gradivo):  
  – izposoja enote knjižnega gradiva  2,50
  – fotokopije – članek do 10 str.  2,50
  – nujno naročilo (realizacija v 24 urah)  dvojna cena
  – pošiljanje po faksu  dvojna cena
 Izgubljena ali uničena enota knjižnega gradiva  
  – odškodnina, če vrednost knjige ni znana  25,00
  – domača knjiga  vrednost+SO
  – knjiga, naročena iz tujine  vrednost+SO+ST
  – domača revija  vrednost+SO
  – revija, naročena iz tujine  vrednost+SO+ST
  – stroški obdelave (SO)  4,20
  – stroški pri naročilu iz tujine (ST)  12,50
  Zamudnina za izposojo na dom (izvod/dan)  0,10
   
 

Informacije

 

Borut Mlinarič, prof. nemščine

(vodja šolske in strokovne knjižnice)

borut.mlinaric@csgm.si