MOBILNA SLUŽBA CSGM

V vzgojno-izobraževalne ustanove (vrtce, šole, srednje šole) je vključenih vse več otrok z različnimi govorno-jezikovnimi motnjami, gluhih ali naglušnih otrok, ki potrebujejo pomoč logopeda, surdopedagoga. Ker vrtci in šole nimajo zaposlenih tovrstnih strokovnjakov, deluje v okviru vzgojno-izobraževalnega dela OE OŠ in vrtec CSGM na področju SV Slovenije mobilna logopedska in surdopedagoška služba, s katero nudimo in izvajamo dodatno strokovno pomoč (DSP) integriranim predšolskim in osnovnošolskim gluhim in naglušnim otrokom, otrokom z GJM in otrokom z AM, ki so v domačem kraju vključeni v vrtec ali osnovno šolo.

Z vsemi sodelujočimi VIZ organizacijami imamo sklenjene pogodbe o izvajanju dodatne strokovne pomoči (mobilne službe).

Slika: Mobilna služba CSGM (zemljevid SV Slovenije in narisan avtomobil zelene barve)


NAMEN IN CILJI MOBILNE SLUŽBE

Mobilni logoped-surdopedagog sodeluje v strokovni skupini za pripravo, izvajanje in evalvacijo individualiziranega programa (IP), ki jo imenuje ravnatelj-ica matičnega vrtca ali osnovne šole. Posebno pozornost pri vsakem otroku posvečamo individualizaciji in izboru tistih prilagoditev, ki jih potrebuje za doseganje ciljev. IP je dokument, ki ga strokovna skupina v sodelovanju z mobilnim logopedom-surdopedagogom skozi leto dopolnjuje ali spreminja glede na otrokove potrebe. Običajno se strokovna skupina s starši sreča trikrat letno na timskem sestanku.

Število ur individualne mobilne logopedske ali surdopedagoške obravnave je opredeljeno v odločbi o usmeritvi otroka, ure DSP pa običajno izvajamo v času pouka.


Naloge logopeda-surdopedagoga zajemajo:

  • neposredno delo z otrokom;
  • svetovanje in sodelovanje z učiteljem;
  • po potrebi predstavitev otroka sošolcem (predstavitev gluhote, naglušnosti, govorno- jezikovne težave);
  • svetovanje staršem;
  • svetovanje in sodelovanje s svetovalno službo;
  • sodelovanje z ustanovo za sluh in govor;
  • po potrebi sodelovanje z drugimi ustanovami z namenom boljšega vključevanja otroka v širše socialno okolje.

Mobilni logopedi izvajajo DSP, ki se nanaša na pomoč pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so posledica govorno-jezikovnih težav. Logoped pomaga otroku premagovati oziroma odpravljati odstopanja na vseh jezikovnih nivojih (pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora).

DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, izvajajo neposredno z otrokom, s svetovanjem pa zagotavljajo inkluzivno, podporno okolje. To zajema svetovanje in delo s starši, sodelovanje, svetovanje in izobraževanje vseh strokovnih delavcev na vrtcu ali šoli ter sodelovanje z zunanjimi inštitucijami.

Z ustvarjanjem inkluzivnega okolja in neposrednim delom z otrokom lahko dosežemo, da bo otrok uspešen in zadovoljen s svojim življenjem.


Mobilni surdopedagogi v okviru DSP pomagajo otroku premagovati težave, ki so posledica okvare sluha. Pomoč surdopedagoga predstavlja rehabilitacijsko funkcijo DSP, ki zajema:

  • vzpodbujanje procesov in funkcij, ki so pri gluhem oziroma naglušnem otroku slabo razvite. S pomočjo specifičnih pripomočkov, metod in tehnik pomagajo otroku razvijati in izpopolnjevati različne načine in stopnje poslušanja ter govor in jezik v vseh njegovih prvinah;
  • učenje otrok z izgubo sluha z odgledovanjem (branja z ustnic) in rabo specializiranih pripomočkov, metod in tehnik;
  • rehabilitacijo posameznika v smislu priprave otroka, da sprejme samega sebe, da se nauči živeti z izgubo sluha in s tem s svojimi omejitvami in ovirami, da zna organizirati svoje življenje ter optimalno delovati skladno s svojimi zmožnostmi.