PROGRAM / PROGRAMME

Petek, 25.11.2022 / Friday, November 25, 2022

8.00-9.00      Registracija udeležencev / Participant registration

9.00-10.00    Otvoritev posveta / Conference Opening

  • Pozdrav organizatorja posveta / Welcome speech of conference organizer Samo Rumež, prof., direktor Centra za sluh in govor Maribor / Director of Center for Hearing and Speech Maribor
  • Uvodni nagovor / Introductory speech – Doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med, predstojnik Klinike za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu v UKC Maribor / Head of the Clinic for otorhinolaryngology, head and neck surgery in University Clinical Center Maribor
  • Pozdravni nagovori udeležencev posveta / Welcoming speeches of the conference participants
  • Kulturni program / Cultural program

 

10.00-11.35   1. sklop / session 1

J. REBOL: Kohlearna implantacija na Kliniki za otorinolaringologijo v UKC Maribor med leti 2018 in 2022 / Cochlear implantation at the Clinic for Otorhinolaryngology at the University Clinical Center Maribor between 2018 and 2022

J. REBOL: Subtotalna petrozektomija pri kohlearni implantaciji / Subtotal petrosectomy in cochlear implantation

S. BATTELINO, I. FOŠNARIČ, M. HRIBAR, N. STEINER, N. BOŽANIČ URBANČIČ: Subtotalna petrozektomija pri vstavitvi polževega vsadka – izkušnje klinike za ORL in CFK, UKC Ljubljana / Subtotal petrosectomy during insertion of a cochlear implant – experience of the Clinic for Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery at the University Clinical Center Ljubljana

S. BATTELINO, K. JENKO, I. FOŠNARIČ, A. MATOS, M. HRIBAR, Š. KORDIŠ, A. KASTELIC, M. BOŽIČ, N. STEINER, E. CARLI, N. BOŽANIĆ URBANČIČ: Obravnava oseb z enostransko ali obojestransko gluhoto, 25-letne izkušnje na Kliniki za ORL in CFK UKC Ljubljana / Treatment of persons with unilateral or bilateral deafness, 25 years of experience of the Clinic for Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery at the University Clinical Center Ljubljana

N. STEINER, M. BOŽIČ, A. KASTELIC, K. JENKO, I. FOŠNARIČ, M. HRIBAR, Š. KORDIŠ, N. BOŽANIČ URBANČIČ, S. BATTELINO: Obojestranska vstavitev polževega vsadka / Bilateral cochlear implant insertion

N. BOŽANIĆ URBANČIČ, Š. KORDIŠ, M. HRIBAR , T. TESOVNIK, K. TREBUŠAK PODKRAJŠEK, S. BATTELINO: Etiološka diagnostika naglušnosti in gluhote pri otrocih / Etiological diagnosis of hearing loss and deafness in children

A. KRAVOS: Auditorna neuropatija / Auditory neuropathy

M. HRIBAR, A. KASTELIC, M. BOŽIČ, Š. KORDIŠ, N. BOŽANIČ URBANČIČ, N. STEINER, A. MATOS, K. JENKO, I. FOŠNARIČ, S. BATTELINO: Izbira ušesa pri vstavitvi PV / Selecting the side of cochlear implantation

Ž. MATJAŠIČ: Moja življenjska zgodba / My life story

Razprava (10 minut) / Discussion (10 minutes)

11.40-12.10    Odmor / Break

12.10.-14.00   2. sklop / session 2

B. KATZBAUER (MED-el): Cochlear Implant features for faster speech rehabilitation

M. BERTHOLD (COCHLEAR): You have never heard anything like that

A. KASTELIC, M. BOŽIČ, S. BATTELINO, M. HRIBAR, N. BOŽANIČ URBANČIČ, Š. KORDIŠ: Uspešnost rehabilitacije pri uporabnikih polževega vsadka z razvojno anomalijo notranjega ušesa / The success of rehabilitation in cochlear implant users with a developmental anomaly of the inner ear

T. GABROVEC, J. DRAGAR, D. GUZELJ, P. POVALEJ BRŽAN, M. BRUMEC, B. VNUK, J. REBOL: Primerjava perioperativnih elektrofizioloških meritev in pooperativnih rezultatov pri kohlearni implantaciji s tanko ravno elektrodo / Comparison of perioperative electrophysiological measurements and postoperative results in cochlear implantation with a thin flat electrode

M. T. DUJMOVIĆ, S. VLAHOVIĆ: Što očekivati od binauralnog slušanja / What to expect from binaural listening

P. CIGLER OBRUL, S. BATTELINO: Zmožnost razumevanja v hrupu ob uporabi bimodalne stimulacije / The ability to understand speech in noisy conditions using bimodal auditory stimulation

M. T. DUJMOVIĆ, S. P. MIHALJEVIĆ: Učestalo postavljana pitanja / Frequently asked questions

S. PETECIN: Koronski časi skozi oči gluhe študentke / Covid-19 through the eyes of a deaf student

Razprava (10 minut) / Discussion (10 minutes)

14.00-15.30    Odmor za kosilo / Lunch break

15.30-17.00   3. sklop / session 3

D. MAHADEVAPPA (MED-el): Role of Music in Rehabilitation

L. BONETTI, M. OLUJIĆ, I. ŠIMIĆ ŠANTIĆ: Opinions and attitudes of parents about early intervention for children with hearing loss

M. ŠARIĆ, I. HRASTINSKI: Awareness among audiologists, otolaryngologists, and pediatricians about early intervention for children with hearing loss

K. PAVIČIĆ DOKOZA, T. VRANIĆ, I. IŠTVANFI: Procjena ranog slušnog, komunikacijskog i jezičnog razvoja djece s umjetnom pužnicom / Assessment of early hearing, communication and language development of children with cochlear implants

K. GLOBEVNIK: Zgodnja surdopedagoška obravnava otroka s polževim vsadkom / Early surdopedagogical treatment of a child with a cochlear implant

T. RADOŠEVIĆ, I. HRASTINSKI, M. MILKOVIĆ, L. BONETTI, M. OLUJIĆ TOMAZIN: Suvremena multidisciplinarna rana intervencija za gluhu i nagluhu djecu / Modern multidisciplinary early intervention for deaf and hard of hearing children

A. MOZETIČ HUSSU: Baterija testov poslušanja / A battery of listening tests

Razprava (10 minut) / Discussion (10 minutes)

17.00-17.20     Odmor / Break

17.20-18.20    4. sklop / session 4

J. ŠKORJANC, D. ROPERT, T. ČUJEŽ: Obravnava odrasle uporabnice polževega vsadka na Centru za sluh in govor Maribor – prikaz primera / Treatment of an adult cochlear implant user at the Center for hearing and speech Maribor – case study

A. NIKOLIĆ MARGAN: Rehabilitacija odraslih korisnika umjetne pužnice – prikaz slučaja / Rehabilitation of adult cochlear users – case study

M. KNEZ: Gluhoslepota in sočasna uporaba polževega vsadka in slušnega aparata / Deafblindness and bimodal use of cochlear implant and hearing aid

M. KNEZ: Ponovno odkrivanje zvokov / Rediscovering sounds

D. ŠTERN: Deček z mavrico v rokah / A boy with a rainbow in his hands

Razprava (10 minut) / Discussion (10 minutes)

 

Sobota, 26.11.2022 / Saturday, November 26, 2022 

8.00-8.30      Registracija udeležencev / Participant registration

8.30-10.00    5. sklop / session 5

C. SHERIDAN (COCHLEAR): Flow – conversations on track

M. LOPARNIK: Samozagovorništvo predšolskega otroka s polževim vsadkom / Self-advocacy of preschool children with cochlear implant

A. JAZBEC: Branje v zgodnjem otroštvu pri otrocih z okvaro sluha / Reading in early childhood in children with hearing impairment

A. DEMŠAR: Pomen zgodnje prepoznave motnje avtističnega spektra pri otrocih z okvaro sluha / Importance of early identification of autism spectrum disorder in hearing impaired children

S. GROEGL, K. GLOBEVNIK: Surdopedagoška obravnava gluhega otroka z motnjo avtističnega spektra / Surdopedagogical treatment of a deaf child with autism spectrum disorder

A. VNUK: Izzivi opismenjevanja tujejezične deklice s polževim vsadkom / Literacy challenges of a foreign language girl with a cochlear implant

D. PAJK: Rehabilitacija odraslih – kaj lahko storimo sami? / Rehabilitation of adults – what can we do on our own?

Razprava (10 minut) / Discussion (10 minutes)

10.00-10.30     Odmor / Break

10.30-11.50     6. sklop / session 6

M. FRANGEŽ: Kako se spoznavamo s slovnico slovenskega jezika / How we get to know the grammar of the Slovene language

N. VIZJAK PUŠKAR: Spoznavanje in uporaba sklonov pri pouku slovenščine / Introduction and use of cases in Slovene lessons

K. KRAJNC: Me razumeš / Do you understand me

B. MUNDA BULATOVIĆ: Poznavanje in razumevanje besedišča gluhih učencev s polževim vsadkom ter učencev z govorno-jezikovnimi motnjami / Knowledge and understanding of vocabulary of deaf students with cochlear implants and students with speech and language disorders

H. NOVAČIČ: Študija primera: Napredek dečka s polževim vsadkom po uvedbi kretenj iz slovenskega znakovnega jezika / Case study: Progress of a boy with a cochlear implant after introducing gestures from Slovenian sign language

S. STAJAN: Delo z Leom, z dečkom s polževim vsadkom / Working with Leo, a boy with a cochlear implant

P. GOLIČ: Leo, radoveden deček s polževim vsadkom / Leo, a curious boy with a cochlear implant

Razprava (10 minut) / Discussion (10 minutes)

 

DELAVNICE / WORKSHOPS:

Petek, 25.11.2022 ob 17.20-18.20 K. GLOBEVNIK, M. KOLARIČ: Delavnica – Razvijanje poslušanja, govora in jezika preko igre / Developing listening, speaking and language through play

Sobota, 26.11.2022 ob 10.30-11.30 R. MEDLE: Delavnica – Spodbujanje razvoja govora in jezika ob slikanicah / How to engage speech and language development by sharing stories

12.00 – 13.00  Zaključek posveta / Conclusion of the congress

Pridružujemo si pravico do spremembe programa. / We reserve the right to change the program.

 

POVEZANE STRANI / RELATED SITES