DSC 0698
Slika: Otroški poganjalci

PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA  SKLADA OE OŠ IN VRTCA CSGM

OE Osnovna šola in vrtec Centra za sluh in govor Maribor (OE OŠ in vrtec CSGM) je ustanova, ki jo obiskujejo predvsem otroci z govorno-jezikovnimi težavami, gluhi in naglušni otroci ter otroci z avtističnimi motnjami.


Zakaj šolski sklad?

Živimo v času, v katerem si marsikatera družina ne more privoščiti več kot preživeti iz dneva v dan; vsak dodaten strošek za izobraževanje otrok tako za mnoge družine naših otrok postane prehudo breme. Šolska ekskurzija, šola v naravi, športne aktivnosti … so dejavnosti, ki si jih nekateri otroci ne morejo več privoščiti. Tudi če je to področje, ki ga imajo še posebej radi, če bi se ob tej dejavnosti lahko naučili mnogo več kot sicer – ali vsaj toliko kot njihovi  sovrstniki.

Svet zavoda CSGM je v sodelovanju s svetom staršev  z namenom pomagati otrokom na seji dne 6. 10. 2010 in popravek sklepa 28. 02. 2011 ustanovil šolski sklad na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja: „Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.“


Kako šolski sklad pomaga otrokom?

Namen sklada je:

– pomoč socialno šibkim otrokom, zlasti pri nakupu potrebščin, udeležbi pri projektih, šoli v naravi, taborih in drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole in vrtca;

– financiranje dejavnosti in potreb posameznih otrok, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev;

– zvišanje standarda  oziroma nakup nadstandardne opreme za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela;

– nagrajevanje posameznih učencev ali skupin učencev za izjemne dosežke na različnih področjih dela.


Kako šolski sklad deluje?

Sklad pri svojem delu upošteva zavezo zaupnosti pri obravnavi vlog in anonimnosti pri objavljanju podatkov javnosti.

V kolikor lahko pomagate, vas prosimo, da izpolnite priloženo »Pristopno izjavo k šolskemu skladu«, kjer navedete višino prispevka in način plačila. Izjavo vrnite v zaprti kuverti v tajništvo šole, razredniku osebno ali po pošti.

V kolikor poznate ustanovo, ki je pripravljena »donirati« prispevek v šolski sklad,  je na spletni strani CSGM objavljena  »Prošnja za sofinanciranje Šolskega sklada OE Osnovne šole in vrtca CSGM«.

 

Ne pozabimo!

Vsi otroci so tudi naši otroci, so  naše največje bogastvo. Zato bomo veseli, če boste lahko pomagali s svojimi prispevki.

V tem šolskem letu želimo narediti vse, da zaradi finančne stiske nobeden od otrok   ne bo prikrajšan za kvalitetno bivanje v zavodu. Otroci se največ naučijo, če slišijo, vidijo in sami naredijo. Tako je zasnovano delo v šoli v naravi, kjer se otroci ob učnih vsebinah učijo tudi socializacije in samostojnosti. Prav učenje na drugačen način daje otrokom možnost in priložnost za osebnostno rast, razvoj interesov in sposobnosti za pridobivanje novih znanj, spretnosti, socializacije ter navezovanja novih prijateljstev.

Pričarajmo kar največ otroških nasmehov!