Projekt SEM – Socialna vključenost, Enakopravnost in Možnost za vse

Projekt SEM – Socialna vključenost, Enakopravnost in Možnost za vse, je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«.

Prijavitelj projekta je Center za sluh in govor Maribor, partnerja v projektu pa sta Zavod Vitis, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Ptuj  in Osnovna šola Antona Janše Radovljica.

Projekt SEM je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada do 30.9.2022.
      

POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni ‘Krepitev kompetnece podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah‘ spodbujamo način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Ključna cilja javnega razpisa sta:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega pehajanja med osnovno šolo in okolje
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Zaključeni projekti:

Strokovni center za avtizem

Pilotni projekt Strokovni center za avtizem deluje v okviru Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Je eden izmed desetih strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, namenjen celostnemu obravnavanju otrok in mladostnikov z avtizmom.

Strokovni center za avtizem je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada do 30.9.2020.

  

Z roko v roki poMOČ

Namen projekta Z roko v roku poMOČ je nuditi podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave, ki bi prispevala k razvoju inkluzivnega izobraževanja in dvigu njegove kakovosti.

Projekt je organizacijsko zasnovan v obliki konzorcija, ki ga sestavljajo partnerji, kateri se ukvarjajo s skupinami otrok s posebnimi potrebami na različnih ravneh in oblikah vzgoje in izobraževanja. Povezanost različnih inštitucij z visoko usposobljenim strokovnim kadrom predstavlja inovativen pristop na področju zagotavljanja podpore strokovnim in vodstvenim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja ter omogoča hitro odzivnost na konkretne potrebe vzgojno-izobraževalnih institucij ali posameznikov.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada do 30.9.2021.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebin.

 

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa.
Dodatne informacije lahko dobite na e-poštnem naslovu sio-2020@arnes.si in na telefonski številki (01) 479 88 55.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.