Na CSGM v enem heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja, v katerem so otroci stari od 3 let do vstopa v šolo, izvajamo dnevni program za predšolske otroke. Ustanoviteljica tega oddelka je Mestna občina Maribor. Program zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Otroke vpisujemo vse leto na podlagi prijav in do zapolnitve prostih mest (največ 19 otrok).

Cilji našega strokovnega dela izhajajo iz Kurikuluma za vrtce1:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf

  • Poskrbeti za prijetno klimo in dobro počutje otrok skozi vso šolsko leto;
  • Razvijati spretnosti komunikacije s starši;
  • Otrokom omogočiti umik od skupinske rutine s primerno organizacijo prostora in časa ter možnostjo izbire, kjer bodo lahko izražali individualnost;
  • Otrokom nuditi možnost izbire med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove interese, želje, sposobnosti, razpoloženje …;
  • Spodbujati samostojnost, ustvarjalnost in vedoželjnost otrok ter razvoj pozitivne samopodobe;
  • Razvijati sočutje do sočloveka, medsebojno spoštovanje in občutek pripadnosti vseh otrok;
  • Zagotavljati spodbudno učno okolje in upoštevali načelo participacije otroka;
  • Upoštevati individualne razlike v razvoju in učenju in omogočali enakovredne pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka;
  • Razvijati spretnosti reševanja konfliktnih situacij in lepega vedenja;
  • Spodbujati in razvijati vse potenciale vseh otrok.