VKLJUČITEV V OSNOVNO ŠOLO IN VIZ PROGRAMI

Za vključitev in sprejem učenca s posebnimi potrebami v osnovno šolo Centra za sluh in govor Maribor je potrebna odločba o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo.

Učenci so usmerjeni in vključeni v naslednje programe:

  • prilagojen program OŠ z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke,
  • prilagojen program OŠ z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • prilagojen program OŠ z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami in
  • prilagojen program OŠ z nižjim izobrazbenim standardom (V ta program otrok ne vključujemo. Izvajamo ga samo za tiste učence naše šole, ki tekom šolanja enakovrednega izobraževalnega programa ne zmorejo več in so z odločbo preusmerjeni v NIS).

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI

Za vsakega učenca pripravi strokovna skupina individualizirani program vzgoje in izobraževanja, ki upošteva otrokove posebnosti, težave, močna in šibka področja in njegov razvoj. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se določijo prilagoditve na posameznih predmetnih področjih, prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja ter časovni razporeditvi pouka. Realizacijo zastavljenih ciljev spremljamo na sestankih strokovne skupine. Ob koncu šolskega leta izvajanje IP evalviramo.