SPODBUJANJE RAZVOJA SENZORIKE, MOTORIKE, KOGNICIJE, GOVORA IN JEZIKA

13.-14. 3. 2015
Izvajalka: Tugomira Vizjak-Kure, specialna pedagoginja smer surdo-logo

 

PROGRAM SEMINARJA
Petek, 13. 3. 2015
14.30–15.00 prihod udeležencev, pozdrav in navodila za evalvacijo
15.00–16.45 predavanje
16.45–17.00 Odmor
17.00–18.45 Predavanje

Sobota, 14. 3. 2015
8.30–10.00 Predavanje
10.00–10.15 Odmor
10.15–11.45 Delavnica
11.45–12.15 Odmor
12.15–13.45 Predavanje
13.45–14.00 Odmor
14.00–15.30 Delavnica – razgovor

VSEBINA:

  1.  NASTAJANJE PROGRAMA SPODBUJANJA RAZVOJA
  2.  OSNOVE PROGRAMA SPODBUJANJA RAZVOJA
  3.  PREDŠOLSKI OTROCI IN NJIHOVE POTREBE
  4.  PODROČJA PROGRAMA SPODBUJANJA RAZVOJA
  5.  IZVAJANJE PROGRAMA SPODBUJANJA RAZVOJA
  6.  OCENJEVALNE LESTVICE IN IP
  7.  DVD – IZVAJANJE PROGRAMA
  8.  PRIMERI DEJAVNOSTI
  9.  DISKUSIJA, IZMENJAVA IZKUŠENJ, SPOZNANJA

Iz spremne besede:

»Priročnik je bil najprej namenjen skupinskemu delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, a so izkušnje pokazale, da je uporaben za vse predšolske otroke s posebnimi potrebami in tudi za otroke brez evidentiranih težav, saj vsebuje naloge, ki spodbujajo razvoj vseh otrokovih sposobnosti. Pokriva obdobje od dojenčka do petletnika.

Tako ga lahko uporabljajo specialni in rehabilitacijski pedagogi oz vzgojitelji predšolskih otrok, ki izvajajo prilagojeni program oz. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V pomoč je lahko tudi učiteljem v nižjih razredih osnovnih šol s prilagojenim programom, staršem in študentom pedagoških fakultet. Program se lahko izvaja v skupini in individualno……« 

Tugomira Vizjak Kure, specialna pedagoginja – surdo-logo, svetnica.  41 let delala na Centru za sluh in govor Maribor kot učiteljica  oz. vzgojiteljica v šolskih in predšolskih skupinah gluhih in naglušnih otrok ter otrok z govorno jezikovnimi motnjami oz. otrok z več motnjami; izvajala tudi dodatno strokovno pomoč v večinskih šolah.  Bila vodja vrtca in pomočnica ravnateljice. Soavtorica Prilagojenega programa za predšolske otroke, soavtorica Smernic za delo z otroki z avtistično motnjo; avtorica več strokovnih člankov; avtorica priročnika za delo s predšolskimi otroki – Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika; avtorica Mariborskega modela obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami na področju poslušanja in govora. (Priznanje surdosekcije 1996,    Šilihovo odličje 2007,  Plaketa Antona Skale 2009)

 

 

KONTAKTI:
Center za sluh in govor Maribor
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor
Tel: 02 228 53 40
Koordinator programa:
Matjaž Pungartnik, prof.
CSGM OE OŠ in vrtec
ravnatelj
mail: matjaz.pungartnik@csgm.si
tel.: 02 228 53 48 (direktna)

Predavateljica:
mail: tugomiravk@gmail.com
Vljudno prosimo, da kotizacijo poravnate po računu, ki ga boste prejeli po seminarju (5,94).