Zgibanka NAŠ VRTEC (pdf)

V vrtcu izvajamo rehabilitacijo, vzgojo in varstvo predšolskih otrok s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni otroci, gluhi otroci s polževim vsadkom, otroci z govorno-jezikovno motnjo, otroci z AM, otroci z več motnjami) ter vzgojo in varstvo otrok brez evidentiranih težav.

Otroci so vključeni v programe za predšolske otroke, prilagojene programe in programe s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo.

Delamo po kurikulu za vrtce, po navodilih za prilagojeno izvajanje, po kurikulu za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ter po smernicah za delo v oddelkih za predšolske otroke z AM.

Izvajamo dejavnosti kurikula (jezik, umetnost, družba, narava, matematika) ter specialno-pedagoške dejavnosti.

 

Razvili smo t. i. “Mariborski model” obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami na področju poslušanja in govora. Značilnosti tega modela so:

 • zgodnja obravnava otrok
 • skupine z majhnim številom otrok
 • izvajanje programa s strani specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj smer surdo-logo ob pomoči vzgojiteljic
 • razvijanje sposobnosti poslušanja
 • razvijanje govorno-jezikovne komunikacije
 • izvajanje Programa stimulacije razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika
 • izvajanje glasbeno-govornih stimulacij
 • izvajanje gibalno-govornih stimulacij
 • integracija znotraj ustanove
 • individualizacija in timska obravnava
 • individualna logopedska in surdopedagoška obravnava
 • fizioterapevtska obravnava
 • delovna terapija
 • specifične metode razvijanja komunikacijskih sposobnosti pri otrocih z AM
 • priprava otrok na izobraževalni proces v osnovni šoli ter priprava okolja v primeru inkluzije
 • dodatne dejavnosti.

  

Cilji dela v vrtcu

 • vzpodbujanje razvoja vseh otrokovih psihofizičnih sposobnosti, posebej tistih, ki so potrebne za razvoj poslušanja, govora in jezika
 • odpravljanje oz. korekcija ene ali več motenj
 • ustvarjanje pogojev za čim hitrejšo kvalitetno integracijo/inkluzijo otroka s posebnimi potrebami v okolje (večinske šole).