Center za sluh in govor Maribor je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle osebe z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM). Dejavnost izvajamo v dveh organizacijskih enotah:

  • v zdravstveni enoti (OE ZE), kjer izvajamo multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z GJM;
  • v osnovni šoli in vrtcu, kjer izvajamo rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok z GJM, otrok z avtističnimi motnjami (AM) ter otrok z več motnjami.

Osnovni podatki

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Vinarska ulica 6, 2000 MARIBOR
tel: 02/ 228 53 40
fax: 02/ 228 53 63

e-pošta: tajnistvo@csgm.si
Spletni naslov: https://www.csgm.si

RAČUN: 01100-6030690047
ID: 86790455
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054141000
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor je država, ustanoviteljske pravice pa uresničuje Vlada Republike Slovenije.

Direktor: mag. Uroš Krajnc, univ. dipl. prav.