Vključitev v Prilagojeni program za predšolske otroke temelji na postopku, ki ga predvideva in v 14. členu, 5. alineje opredeljuje Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Kadar torej Tim za zgodnjo obravnavo tako presodi, oblikuje Zapisnik tima za zgodnjo obravnavo z opredelitvijo usmeritve otroka, s katerim ga usmeri v oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke na našem zavodu, če je v oddelkih še prosto mesto.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681

 

Prilagojeni program vključuje temeljna vedenja o razvoju predšolskih otrok ter specialno pedagoške oz. defektološke izkušnje pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami. Predstavlja okvir za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v oddelku in vrtcu oziroma zavodu ter za oblikovanje individualiziranih in individualnih programov vzgoje in izobraževanja. Program se izvaja glede na neposredno odzivanje otrok v oddelku ter glede na potek življenja v zavodu, in glede na dogajanje v širšem okolju.

 

V ciljih in načelih se zrcalijo otrokove pravice ter spoznanja psihologije, specialne pedagogike oziroma defektologije in pedagogike o razvoju in učenju otrok v predšolskem obdobju.