Zakonodaja

 

ZZZS

Polžev vsadek predpiše specialist za ORL. Trajnostna doba polževega vsadka (govorni procesor, oddajnik, mikrofon) je 5 let. ZZZS krije tudi popravila teh delov.

Vrvica za PV predpiše specialist ali osebni zdravnik. Trajnostna doba vrvice je 6 mesecev.

 

 

PRAVILNIK O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH IN PRILAGODITVI VOZILA

Pravilnik je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 71/2014, dne 3. 10. 2014  in je začel veljati osmi dan po objavi v UR.l. Pravilnik je nastal v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zakonska podlaga je 21.čl. Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.

Pravilnik podrobneje ureja tehnične pripomočke, pogoje za njihovo pridobitev, dobo trajanja, itd.

Pravico do tehničnega pripomočka uveljavlja tisti, ki izpolnjuje pogoje, določene v pravilniku. Tehnični pripomoček mora biti naveden na listi, ki je priloga pravilnika.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo tehnične pripomočke financiralo v višini 85%. Prejemnikom denarne socialne pomoči in tistim s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu pa bo ministrstvo pripomočke financiralo v celoti.

Posameznik lahko pridobi več pripomočkov iz liste.

 

Naglušni in gluhi

 • FM-sistem – pogojje nad 80% okvara sluha po Fowlerju, končano osnovnošolsko izobraževanje in pravica do uporabe slušnega aparata.
 • Indukcijska zanka za TV – pogojje nad 80% okvara sluha po Fowlerju in pravica do uporabe slušnega aparata.
 • Svetlobni hišni zvonec z alarmom – pogojje nad 80% okvara sluha po Fowlerju.
 • Svetlobni/zvočni indikator – budilka – pogojje nad 80% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let.
 • Vibracijska ura budilka – pogojje nad 80% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let;
 • Zapestna ročna ura – vibracijska – pogoj je nad 90% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let.
 • Elektronska varuška – pogoj je nad 80% okvara sluha po Fowlerju, izjava o predvidenem rojstvu otroka, vloženo največ 30 dni pred rojstvom ali 60 dni po rojstvu otroka.
 • Videofon – pogoj je nad 95% okvara sluha po Fowlerju.
 • Mobilni telefon – pogoj je nad 95% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka – izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika.
 • Tablični računalnik. Pogoj je nad 95% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka – izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika;
 • Prenosni osebni računalnik. Pogoj je nad 95% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka – izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika;

Uporabniki polževega vsadka:

 • Baterije za polžev vsadek za 1 leto, v vrednosti 450 EUR, predložiti je potrebno potrdilo o polževem vsadku.
 • FM sistem, prilagojen za osebe s polževim vsadkom – predložiti je potrebno potrdilo o polževem vsadku in končano osnovnošolsko izobraževanje.
 • Indukcijska zanka za TV – predložiti je potrebno potrdilo o polževem vsadku.

 

*Okvara sluha po Fowlerju se izračuna po formuli na podlagi ADG izvida, izražena je v %.

 

KAKO PRIDOBITI PRAVICO ZA UVELJAVLJANJE TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA

Vloga za uveljavljanje tehničnega pripomočka se vloži na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

Obrazec vloge ni predpisan. Vsebovati mora:

 

 • ime in priimek vlagatelja, naslov ter EMŠO;
 • naziv tehničnega pripomočka – na eni vlogi lahko vlagatelj zaprosi za več tehničnih pripomočkov;
 • navedbo ali ima prosilec status invalida po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
 • izjavo ali prosilec prejema denarno socialno pomoč;
 • datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika;

 

 Priložena morajo biti naslednja dokazila:

 

 • izvid otorinolaringologa;
 • druga posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavite tehničnega pripomočka (npr. potrdilo o zaključeni OŠ, potrdilo o polževem vsadku, izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika).

 

Vzorec vloge najdete na spletni strani MDDSZ  

 

Upravna enota izda odločbo, v kateri se odloči pravica do pripomočka, vrsta in šifra pripomočka, do katerega je upravičenec upravičen, vrednost posameznega tehničnega pripomočka, dejanska višina, v kateri se pripomoček sofinancira. V eni odločbi je lahko odločeno o pravici do več tehničnih pripomočkov.

Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka, upravna enota izda vrednotnico za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka. Za nabavo vsakega tehničnega pripomočka, do katerega je upravičenec upravičen, upravna enota izda posebno vrednotnico.

Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu od njene izdaje.

 

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

V Sloveniji je v vzgoji in izobraževanju namenjena posebna skrb otrokom s posebnimi potrebami. Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja v 2.čl določa cilje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Med drugim  navaja tudi:

·         zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,

·         zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami.

Vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami podrobneje ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l.RS št. 58/2011, z dne 22. 07. 2011) . Ta v 2.čl. določa, da so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Status otroka s posebnimi potrebami gluh oz. naglušen otrok lahko pridobi ob vključitvi v vzgojno-izobraževalni (VIZ) program ali kadarkoli tekom obiskovanja vzgojno-izobraževalnega programa. Za pridobitev odločbe, s katero se uveljavlja pravica do prilagojenega izvajanja programa vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali do prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja, je potrebno sprožiti postopek usmerjanja. Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja na posebnem obrazcu, starši vložijo na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo . Vlogi je potrebno priložiti vso razpoložljivo medicinsko, psihološko in drugo dokumentacijo, v primeru, da je otrok že vključen v VIZ pa tudi Poročilo vrtca  oz. šole  ter zapis razgovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen v primeru, ko pogovora zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti.

V postopku usmerjanja, ki je podrobneje opredeljen v Pravilniku o načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur.l.RS št. 88/2013, z dne 25. 10. 2013 , se za posameznega otroka, v skladu s Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, opredeli stopnja izgube sluha ter obseg dodatne strokovne pomoči, v skladu s Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami.

Gluhi oz. naglušni otroci, ki obiskujejo program za predšolske otroke z odločbo pridobijo pravico do prilagojenega izvajanja programa in dodatne strokovne pomoči v obsegu do tri ure na teden. Dodatna strokovna pomoč v vrtcu se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, v obsegu 2 uri na teden in kot svetovalna storitev, v obsegu 1 ure na teden. Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj za gluhe in naglušne otroke praviloma izvajajo surdopedagogi.

Gluhi oz. naglušni otroci, ki obiskujejo osnovnošolski izobraževalni program, z odločbo pridobijo pravico do prilagojenega izvajanja programa in dodatne strokovne pomoči v obsegu do 5 ur na teden. Dodatna strokovna pomoč v osnovni šoli se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, v obsegu do 4 ure na teden, kot učna pomoč, v obsegu do 2 uri na teden  in kot svetovalna storitev, v obsegu 1 ure na teden   . Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj za gluhe in naglušne otroke v osnovni šoli praviloma izvajajo surdopedagogi in specialni in rehabilitacijski pedagogi.

Gluhi oz. naglušni otroci, ki obiskujejo nižje oz. srednje poklicno izobraževanje z odločbo pridobijo pravico do prilagojenega izvajanja programa in dodatne strokovne pomoči v obsegu do 3 ure in sicer  za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj do dve uri tedensko, učne pomoči do dve uri tedensko in do ene ure svetovalne storitve tedensko.

Gluhi oz. naglušni otroci, ki obiskujejo srednje strokovno oz. tehnično izobraževanje ali gimnazijski program, z odločbo pridobijo pravico do prilagojenega izvajanja programa, lahko pa tudi dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj v obsegu do dve uri tedensko.

Gluhi oz. naglušni otroci se lahko usmerijo tudi v prilagojen program za predšolske otroke, ki se izvaja v zavodih za gluhe in naglušne (CSGM  , ZGNL  , CKSG ) ter v prilagojen osnovnošolski izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki se prav tako izvaja v omenjenih zavodih. V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana se izvajajo tudi prilagojeni programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter prilagojeni programi srednjega strokovnega oz. tehničnega izobraževanja