Skladno z določili od 8. do 10.a člena Zakona o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 24/2003 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju; ZDIJZ) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16), javni zavod Center za sluh in govor, ki ga zastopa direktor mag. Uroš Krajnc, izdaja naslednji

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR (CSGM)

Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Tel./ E- pošta 02-228-53-40  /  tajnistvo@csgm.si
Odgovorna uradna oseba: mag. Uroš Krajnc, univ. dipl. prav.
Datum prve objave kataloga: 21.11.2013
Datum zadnje spremembe: 01.04.2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Katalog informacij javnega značaja | Center za sluh in govor Maribor (csgm.si)
Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu CSGM, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

 

Pravna podlaga: veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH, S KATERIMI RAZPOLAGA

             Podatki o organizaciji organa

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1. Podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Center za sluh in govor Maribor je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle osebe z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM).

Dejavnost izvajamo v dveh organizacijskih enotah:

v zdravstveni enoti (OE ZE), kjer izvajamo multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z GJM;

v osnovni šoli in vrtcu, kjer izvajamo rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok z GJM, otrok z avtističnimi motnjami (AM) ter otrok z več motnjami.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok ter otrok z govorno-jezikovno motnjo na podlagi programov, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo.

Zdravstvena dejavnost se opravlja kot javna služba na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in se sklepa na osnovi programov, ki se določijo v okviru vsakoletnih pogajanj med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvene dejavnosti.

CSGM izvaja svojo dejavnost na sedežu zavoda v Vinarski ulici 6 v Mariboru, kjer se izvajajo programi vrtca, osnovne šole ter velik del zdravstvene dejavnosti. Na sedežu CSGM so tudi prostori za skupne službe.

 • logopedsko,
 • slušnoterapevtsko,
 • psihološko,
 • otorinolaringološko,
 • pedopsihiatrično,
 • fizioterapevtsko,
 • delovnoterapevtsko dejavnost.

 

V osnovni šoli se glede na usmeritev otrok izvaja:

 • Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne,
 • Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno jezikovno motnjo (GJM),
 •  Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne,
 •  Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom za GJM.
 • Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim n  standardom za otroke z avtističnimi motnjami.

 

V vrtcu se izvaja rehabilitacija poslušanja in govora ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok in sicer v naslednjih programih:

 • Program za predšolske otroke,
 • Prilagojen program za predšolske otroke,
 • Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
2.2. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Center za sluh in govor Maribor sestavljata dve organizacijski enoti:

 • za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja je oblikovana Organizacijska enota osnovna šola in vrtec (OE OŠ in vrtec)
 • za izvajanje zdravstvene dejavnosti je oblikovana Organizacijska enota zdravstvena enota (OE ZE).
2.3. Organigram zavoda https://www.csgm.si/organizacijska-shema/
2.4. Kontaktni podatki uradne osebe mag. Uroš Krajnc, univ. dipl. prav.

tel. 02 228 53 41

uros.krajnc@csgm.si

 

2.5.        Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa

2.4.1.       Državni predpisi

 

DRŽAVNI PREDPISI Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o uravnoteženju javnih financ (40/12 – ZUJF)

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o računovodstvu

Zakon o javnih financah

Zakon o javnih naročilih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o šolski prehrani

Zakon o splošnem upravnem postopku

 Kolektivna pogodba za javni sektor

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne razrede

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami- ZUOPP-1

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem  programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum

Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike  s posebnimi potrebami

 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

ZDRAVSTVO Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne storitve in o vodenju čakalnih seznamov

Pravilnik o licencah v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Pravilnik o zdravniških licencah

Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

NOTRANJI PREDPISI Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor

Navodila za uveljavitev Sklepa o ustanovitvi Sklep javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor

Vzgoji načrt

Pravila šolskega reda

Hišni red programa OE OŠ in vrtec

Pravila sprejema otrok v oddelek rednega vrtca Pravila šolskega sklada

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu CSGM

Dogovor o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu

Navodila o povračilu stroškov, ki jih imajo delavci CSGM pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju

Pravilnik o zavarovanju podatkov

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Poslovnik o volitvah in delu sveta CSGM

Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada

Pravilnik o rabi avtomobilov

Požarni red z oceno požarne ogroženosti

Pravilnik o uporabi pečatov in dopolnitve I

Kodeks ravnanja zaposlenih

Navodila za enostavni postopek  oddaje javnega naročila

Pravilnik o varstvu pri delu

Kriteriji in postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Pravilnik o popisu sredstev, terjatev in obveznosti

Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev

Načrt integritete

Postopkovnik za delitev sredstev donatorjev

Ukrepi za preprečevanje pandemske gripe

Pravilnik o pridobivanju sredstev in merilih za razporejanje dohodka in  čistega dohodka

 

 

2.4.2.       Predpisi lokalnih skupnosti                       

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda

 

2.4.3.        Predpisi EU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm

 

2.4.5.    Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlogi predpisov

Državni register predpisov

Lokalni register predpisov

EU portal

 

2.5.        Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Povezava na trenutne predloge predpisov

 

2.6.        Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Letni delovni načrt
 • Finančni načrt
 • Razvojni načrt – v izdelavi

 

2.7.        Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

Javni zavod v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusu športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana).

 

Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli

 

Drugi postopki:

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopek priznavanja tujega izobraževanja

 

2.8.        Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise

 • Javno naročanje v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Portal javnih naročil)
 • Drugi javni razpisi (naročila)
 • Razpisi delovnih mest
 • Druge objave

 

 

2.9.        Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Kadrovska evidenca
 • Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
 • Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
 • Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka podatkov o članih organov šole
 • Zbirka podatkov – pogodbe o prehrani

 

2.10.     Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

2.11.     Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Šolski koledar
 • Seznam učbenikov in delovnih zvezkov
 • Urnik govorilnih ur pedagoških delavcev
 • Urniki učencev
 • Varne poti

 

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

3.1.        Osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na javnem zavodu. Informacije so jim na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja. Skupni katalog informacij javnega značaja zavoda je v fizični obliki na voljo pri uradni osebi za informacije javnega značaja.

 

3.2.        Potom spletnega naslova

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu:  https://www.csgm.si v vsakem času. Na spletni strani so med drugim predstavljeni dogodki iz življenja in dela v javnem zavodu, med katerimi lahko zainteresirani dobijo mnoge uporabne podatke, kot so: koledar dogodkov, obvestila o dejavnostih in prireditvah, jedilniki za učence in drugo.

 

3.3.        Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih javnega zavoda ali na spletni strani, posredujemo na posebno zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih javnega zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

 

Na podlagi zahteve je javni zavod dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki  so določeni v  6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so na primer: tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda, in drugi. V teh primerih lahko javni zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

 

Ob pozitivno rešeni zahtevi bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od zahteve).

 

3.4.            Osebno v prostorih javnega zavoda

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih javnega zavoda, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek pridobitve informacije je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

 

3.4.1.      Ustna zahteva

Prosilec se v poslovnem času (med 8. in 14. uro) lahko zglasi pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega   značaja. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 

3.4.2.      Preko telefona

Podobno kot osebno lahko zahtevo podatek tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi zavoda ni mogoča pritožba.

 

3.4.3.     Zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri javnem zavodu. V tem primeru se bo vaša zahtevo štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času (od 8. do 14. ure) na javnem zavodu CSGM v tajništvu zavoda.

 

3.4.4.     Pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaj v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov javnega zavoda ali oddate osebno na sedežu zavoda v poslovnem času. Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaj pisno, uživate tudi pravno varstvo. Javni zavod mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 delovnih dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezano o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 delovnih dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da jo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

Javni zavod vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja so že opredeljene pod točko 3.3. tega kataloga. V teh primerih vam lahko javni zavod pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

 

3.5.            Po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti.

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov javnega zavoda: tajnistvo@csgm.si

Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo javni zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

Pravice prosilca in obveznosti zavoda v primeru, da zahtevo podate na takšen način so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih zavoda ali preko telefona.

 

3.5.1.       Pisna zahteva v elektronski obliki

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najbolje je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis zato potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva. Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

 

3.6.    Delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme navedene pod točko 3.3. tega kataloga), vam bomo vseeno poskusili ugoditi in vam omogočiti delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki pa bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena. Tako se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu.

 

3.7.             Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. Prosilci se lahko zglasijo osebno v tajništvu zavoda, kjer jim bomo, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi prebrali oziroma ustno obrazložili.

 

 1. STROŠKOVNIK

 

4.1.          Načini posredovanja informacij

Organ zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi, pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, poštnino za pošiljanje po pošti.

 

Organ ne zaračuna stroškov:

 • za vpogled v dokumente,
 • za telefonsko posredovanje informacij,
 • za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz tretje alinee prejšnjega odstavka,
 • za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

 

4.2.        Okvirne cene

Organ določi ceno materialnih stroškov, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis), skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 24/16), in sicer:

 

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4                                                                       0,06 EUR
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3                                                                       0,13 EUR
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata                                                               1,25 EUR
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4                                                          0,63 EUR
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3                                                          1,25 EUR
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata                                                  2,50 EUR
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD                                                                                     2,09 EUR
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R                                                                             2,92 EUR
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko                  0,08 EUR
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko                  0,20 EUR
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Cene so brez DDV.

 

4.3.      Način plačila stroškov

Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

 

Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 EUR (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.

 

 

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
 • Urnik oddelkov za šolsko leto,
 • Urnik dela OE ZE
 • Čakalne dobe za terapije v OE Z
 • Šolski koleda
 • Urnik govorilnih ur
 • Šolski prevozi
 • Varstvo otrok med počitnicami
 • Pravilnik o šolski prehrani in subvencioniranju šolske prehrane

 

Zavod :

Center za sluh in govor Maribor

Direktor: mag. Uroš Krajnc