VODSTVO CSGM

  • CSGM vodi direktor,
  • OE ZE vodi vodja enote,
  • OE Osnovno šolo in vrtec vodi ravnatelj.

V šolskem letu 2020/2021 bodo funkcije vodenja opravljali:

  • Direktor: Samo Rumež, prof.
  • Vodja OE ZE: Borut Vnuk, mag. posl. ved, dipl. zn.
  • Ravnatelj OE OŠ in vrtca: Matjaž Pungartnik, prof. zgo.-geo.
  • Pomočnica ravnatelja (enota Vinarska: vrtec, OŠ, mobilna služba): Tjaša Burja, prof.
  • Pomočnica ravnatelja (enota Gosposvetska: OŠ): Laura Pušnik, prof. ang. in soc.
  • Pomočnica ravnatelja (enota Gosposvetska: OŠ): Suzana Vasić, prof. bio.-kem.

KOLEGIJ  CSGM

Na nivoju CSGM je za načrtovanje, organizacijo in realizacijo zastavljenih programov dela odgovoren kolegij direktorja. Ožji kolegij sestavljajo direktor zavoda, ravnatelj OE OŠ in vrtec in vodja OE ZE. Po potrebi se pridružijo še pomočnica ravnatelja, računovodkinja, pravnica ali drugi strokovni delavci glede na obravnavano vsebino. Kolegij se bo tudi v šolskem letu 22020/2021 sestajal praviloma dvakrat mesečno ob ponedeljkih. Izvajal bo naloge, opredeljene v aktu o ustanovitvi ter vse morebitne izredne naloge, pogojene z dogajanji med šolskim letom.

Kolegij sklicuje in vodi direktor na lastno pobudo ali na pobudo članov kolegija. Pobudo za sklic kolegija lahko za obravnavo določene teme dajo tudi člani kolektiva.

SVET ZAVODA

Svet CSGM se bo tudi v šolskem letu 2020/2021 sestajal za izvajanje nalog, opredeljenih v Sklepu o ustanovitvi. Glede na polno zasedbo bo sedaj omogočeno nemoteno in kontinuirano delo. V svetu zavoda so zastopani delavci CSGM s petimi delegati, starši s štirimi delegati, ustanovitelja s tremi delegati, od katerih sta dva predstavnika MIZŠ in en predstavnik MO Maribor.

Ob stalnih nalogah bo svet po potrebi opravljal tudi druge aktualne dejavnosti, ki se bodo pokazale kot nujne in je zanje pristojen.