Zakon o organizaciji in financifanju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v svojem 66. členu navaja:

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:
–        predlaga nadstandardne programe,
–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
–        sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega
reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
–        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
–        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
–        voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;
–        lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
–        v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
–        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(5) Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ V  ŠOL. LETU 2022/2023: