Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

 

Primož Obreht, univ. dipl. prav.

E: primoz@czpp.si

T: 059 340 910

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

 Kontaktni podatki upravljalca:

Naziv: Center za sluh in govor Maribor

Sedež: Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Zakoniti zastopnik: mag. Uroš Krajnc

 

Telefon: 02 228 53 40

e-mail: tajnistvo@csgm.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.

Mariborska cesta 69, 3000 Celje

Telefon: 059 340 910

e-mail: info@czpp.si

Starši, zaposleni, pacienti, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje zavod, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

Center za sluh in govor Maribor obdeluje osebne podatke učencev/otrok, pacientov, staršev, zaposlenih, članov organov zavoda in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima zavod za to pridobljeno ustrezno soglasje.

Osebne podatke učencev/otrok in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja učencev/otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev učencev/otrok.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke članov organov zavoda (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov zavoda. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti zavoda, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Zakonski pravni temelji zavoda za obdelavo osebnih podatkov:

·         Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov inn o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

·         Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1)

·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr. in 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 popr.) – ZOFVI)

·         Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 – ZDR/1 s sprem.)

·         Zakon o osnovni šoli (Ur.l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF in 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)

·        Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/2004 in 76/08)

·         Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)

·         Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04)

·         Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. št. 15/08 in 55/17)

·         ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki zavodu nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljalcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov zavoda, ali po elektronski pošti: tajnistvo@csgm.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je zavod izvajal pred prejetim preklicem.

V kolikor posameznik meni, da zavod obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

2. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zavod osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo zavod osebne podatke hranil zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo zavod osebne podatke hranil znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih  pogodbenih obveznosti zavoda.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

Center za sluh in govor Maribor

Borut Vnuk, dipl. zn., mag. posl. ved.