Prilagojeni program za predšolske otroke na CSGM je namenjen gluhim in naglušnim otrokom, otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami in otrokom z avtističnimi motnjami, ki imajo najtežje oblike primanjkljajev, ovir oz. motenj, in ki za odpravljanje oz. korekcijo le-teh potrebujejo prilagojen program.

Na dolgoletnih izkušnjah strokovnih delavcev CSGM temelji »Mariborski model« celostne obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami na področju sluha in govora ter otrok z več motnjami s prevladujočo motnjo sluha in govora.
Osnovne značilnosti  „Mariborskega modela“so:

  • Zgodnja obravnava otrok
  • Izvajanje vzgoje in izobraževanja, varstva ter rehabilitacije v skupini z majhnim številom otrok
  • Razvijanje poslušanja
  • Razvijanje govorno-jezikovne komunikacije
  • Izvajanje Programa stimulacije razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika
  • Izvajanje glasbeno-ritmičnih stimulacij
  • Izvajanje fonetsko-ritmičnih stimulacij
  • Integracija znotraj ustanove
  • Individualizacija in timska obravnava