Prilagojeni program za predšolske otroke na CSGM je namenjen gluhim in naglušnim otrokom, otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami in otrokom z avtističnimi motnjami, ki imajo najtežje oblike primanjkljajev, ovir oz. motenj, in ki za odpravljanje oz. korekcijo le-teh potrebujejo prilagojen program.

Na dolgoletnih izkušnjah strokovnih delavcev CSGM temelji »Mariborski model« celostne obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami na področju sluha in govora ter otrok z več motnjami s prevladujočo motnjo sluha in govora.
Osnovne značilnosti  „Mariborskega modela“so:

 • Zgodnja obravnava otrok
 • Izvajanje vzgoje in izobraževanja, varstva ter rehabilitacije v skupini z majhnim številom otrok
 • Razvijanje poslušanja
 • Razvijanje govorno-jezikovne komunikacije

  Slika: Motorični park na igrišču CSGM, na Vinarski ulici 6 v Mariboru.

 • Izvajanje Programa stimulacije razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika
 • Izvajanje glasbeno-ritmičnih stimulacij
 • Izvajanje fonetsko-ritmičnih stimulacij
 • Integracija znotraj ustanove
 • Individualizacija in timska obravnava