TEMELJI NAŠEGA DELA SO:

 • multidisciplinaren timski pristop v procesu diagnostike in strokovno povezovanje z zunanjimi sodelavci,

 • zgodnja in pravilno postavljena diagnoza za uspešno celostno terapijo in ustrezno prognozo,

 • permanentno izobraževanje vseh delavcev OE ZE, sledenje novostim in uvajanje teh v klinično logopedsko prakso.

1. ZGODNJA KOMPLEKSNA DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH

OTROK TER ODRASLIH

Celostna terapija in svetovalno delo s starši

 • dojenčkov,

 • otrok rojenih z razcepom ustnic in ali neba,

 • otrok z blažjimi odstopanji v izgovorjavi posameznih glasov,

 • razvojnih jezikovnih motenj. Pri teh so v ospredju težave v izgradnji govora in jezika. Otrok težko ubesedi svoje misli. Ima skromen besedni zaklad. Težko se spomni posameznih besed. Težje izgovarja besede z zahtevnejšo glasovno strukturo (izpušča zloge ali dele besed). Stavki so kratki in pogosto strukturalno nepravilni.

2. TERAPIJA OTROK Z MOTNJO BRANJA IN PISANJA

O motnji branja in pisanja govorimo takrat, kadar otrok do zaključenega tretjega razreda OŠ ne usvoji branja v tolikšni meri, da je lahko pozoren na vsebino prebranega (ne več toliko na način branja).

3. TERAPIJA OTROK IN ODRASLIH Z JECLJANJEM OZIROMA Z NETEKOČIM GOVOROM

 

4. PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA

Psiholog izvaja psihološke storitve kot diagnostično in terapevtsko podporo pri pojasnjevanju in vodenju posameznih primerov, pa tudi samostojno, neodvisno od logopedske obravnave. Staršem in drugim posameznikom je v pomoč pri vodenju otroka pri vzgoji, v primeru šolskih, čustvenih in drugih težav. Nudi oceno, svetovanje in terapijo otrokom, mladostnikom in odraslim za dosego pozitivnega razvoja na področju spoznavnih funkcij, čustev, zdravja in vedenja. Psiholog Vam je na voljo, ko potrebujete pogovor, nasvet ali bolj poglobljeno obravnavo. Zato tesno sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci.

5. TERAPIJA OSEB Z MOTNJO GLASU (ORL IN CFK UKC MARIBOR)

 • Govorna rehabilitacija pacientov po popolni odstranitvi grla (pridobivanje ezofagalnega govora, traheoezofagalnega govora ali nadomestnega govora s pomočjo govornega aparata).

 • Terapija oseb z motnjo glasu (disfonije, afonije in nosljanje).

 • Govorna rehabilitacija pacientov po delni odstranitvi grla.

 • Govorna rehabilitacija pacientov po operativnih posegih v ustni votlini in žrelu.

 

6. NEVROREHABILITACIJA BOLNIKOV Z BOLEZNIJO IN POŠKODBAMI MOŽGAN (NK, NV UKC MB)

 • Diagnostika in logopedska terapija pri bolnikih z izgubo ali propadanjem sposobnosti komunikacije vsled možganskih bolezni in poškodb.

 

7. INDIVIDUALNA SLUŠNO-GOVORNA TERAPIJA

 • Zgodnja terapija otrok z govorno jezikovno motnjo in gibalno oviranostjo
 • Zgodnja rehabilitacija poslušanja in govora otrok z različnimi stopnjami izgube sluha
 • Svetovanje in navajanje odraslih na uporabo slušnega aparata
 • Terapija otrok z polževim vsadkom (glej tim za polžev vsadek)

 

8. DELOVNA TERAPIJA

 • Ocena otrokove fine in grobe motorike, identifikacija težav in ocena samostojne igre otroka
 • Svetovanje za prilagoditve v domačem okolju
 • Izvajanje terapije senzorne integracije

 

9. FIZIOTERAPIJA

 • Ocena otrokovega gibanja in identifikacija težav, ki jih ima otrok  pri gibanju
 • Ocena otrokove mišične moči in gibljivosti sklepov
 • Izvajanje terapije za povečanje mišične moči, obsega gibov, izboljšanje koordinacije gibanja in ravnotežja, preprečevanja deformacije lokomotornega sistema
 • Uporaba koncepta Bobath terapije, ki temelji na razvojni nevrološki obravnavi otrok, kineziotapinga, taktilne in senzorne integracije

 

10. PEDOPSIHIATRIČNA AMBULANTA

 

11. OTORINOLARINGOLOŠKA AMBULANTA

 • otorinolaringološki pregledi otrok in odraslih
 • terapija in svetovanje
 • izvajanje tonske in govorne avdiometrije
 • izvajanje timpanometrije
 • predpis slušnega aparata
 • navajanje na uporabo slušnega aparata