Na podlagi 31. a. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06, 102/07 in 107/10), sprejema ravnateljica OE osnovna šola in vrtec Centra za sluh in govor Maribor, dne 15.02.2011,

 

HIŠNI RED
programa osnovne šole OE osnovna šola in vrtec
Centra za sluh in govor Maribor

PRISTOJNOST

1. člen
S tem hišnim redom se določa organizacija izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov v programu šole OE osnovna šola in vrtec Centra za sluh in govor Maribor.
Hišni red velja za vsa področja, kjer se vzgojno-izobraževalno in drugo delo organizira ali vodi pod naslovom Osnovna šola in vrtec Center za sluh in govor Maribor (v nadaljnjem besedilu šola/zavod).

SPLOŠNA NAČELA

2. člen
Učenci, delavci šole ter vsi obiskovalci so dolžni upoštevati hišni red. Nespoštovanje hišnega reda pomeni kršenje in lahko direktor ali ravnatelj zaradi nespoštovanja izvedeta ukrepe in sankcije, ki bodo zagotovili vzpostavitev normalne situacije.

3. člen
Učenci, delavci šole in občasni gostje morajo vedno ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb in imetja tako v šoli, kot tudi na zunanjih šolskih površinah.

ORGANIZACIJA

4. člen
Vzgojno-izobraževalno delo v šoli poteka po šolskem koledarju. Šolski koledar je sestavni del Letnega delovnega načrta in se posebej objavi na oglasni deski v prostorih šole.
Šolsko leto se praviloma prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega leta. Če je 1. september petek, se šolsko leto prične naslednji ponedeljek.
Šolski koledar za posamezno leto se izdela na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju, ki ga določi Minister Republike Slovenije za šolstvo in šport.

5. člen
Vzgojno-izobraževalno delo poteka v učilnicah in prostorih, ki jih predvidi ravnateljica za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa.
Vzgojno-izobraževalno delo lahko poteka tudi v obliki ekskurzij, terenskega dela, potovanj, taborjenja ali letovanja v obliki “šole v naravi” ali v sodelovanju s Centrom za obšolske in šolske dejavnosti, s sodelovanjem na raznih srečanjih, prireditvah in tekmovanjih.

 

 

6. člen

Za vse učence šole se redni pouk odvija v matičnih učilnicah oz. učilnicah in prostorih, namenjenim za poučevanje določenega predmeta.
Učilnica, ki jo uporablja razrednik določenega razreda/oddelka za pouk oz. je razredniku odrejena, je matična učilnica posameznega oddelka.

7. člen
Učna ura vzgojno-izobraževalnega dela na šoli traja praviloma 45 minut, če z letnim delovnim načrtom ali programom dela za posamezno aktivnost ni drugače dogovorjeno.
Učne ure lahko na podlagi fleksibilnega predmetnika trajajo tudi 90 ali 180 minut.
Spremembo dolžine trajanja učne ure lahko odobri ravnateljica v dogovoru s posameznim učiteljem ali izvajalcem aktivnosti.
Čas trajanja učnih ur za posamezni oddelek ali razred se objavi v dnevnikih.

VZDRŽEVANJE PROSTOROV

8. člen
Učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov so dolžni vzdrževati urejene učilnice.
Vsi odpadki, ki nastajajo pri delu, se sproti odstranjujejo v koše za smeti. Odpadni papir, biološki odpadki in ostali odpadki se zbirajo in odnašajo v ločenih koših, čistilke jih odnašajo v ločene zabojnike.
Ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.
Učenci pospravijo svojo opremo v torbe ali na določen prostor.
Izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa stalno kontrolira prostor izvajanja programa in učence opozarja na pozabljene stvari. Izvajalec učence sprotno opozarja na morebitne nevarnosti, ki nastajajo ob delu.

9. člen
Vse večje poškodbe, ki nastanejo na opremi ali zgradbi, se takoj javljajo ravnateljici. Če je možno, se poškodbe in okvare sanirajo takoj, sicer pa v najkrajšem možnem času. Za popravila in sanacije skrbi hišnik v dogovoru z ravnateljico.

10. člen
Učenci skupaj z izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov s sprotnim pobiranjem svojih in drugih odpadkov skrbijo tudi za urejenost šolskih površin izven stavbe.

11. člen
Šolske prostore in površine po opravljenem vzgojno-izobraževalnem delu čistijo čistilke. Ena od čistilk je na šoli v dopoldanskem času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, ostali dve opravljata svoje delo v popoldanskem času in večernih urah. Razpored čiščenja, nalog čistilk ter čas čiščenja izda direktor zavoda.

PRIHAJANJE IN ODHAJANJE UČENCEV V ŠOLO IN IZ ŠOLE

12. člen
Učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov morajo prihajati v šolo pravočasno.
Za prihajanje in odhajanje iz šole izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov, učenci, starši in obiskovalci uporabljajo glavni vhod na vzhodnem delu stavbe.
Kletni vhod z notranjega dvorišča uporabljajo le delavci zavoda in dostavljavci.
Učenci zapustijo prostore šole najkasneje deset minut po zadnji dejavnosti (urah pouka, interesni dejavnosti, fakultativnem pouku).

VHODNA VRATA

13. člen
Glavna vhod v šolo in vrtec odpira jutranja vzgojiteljica v vrtcu in zapira čistilka, ki je v popoldanski izmeni.
Kletni vhod odpirajo in zapirajo delavke kuhinje oziroma čistilke.

URNIK

14. člen
Vzgojno- izobraževalno delo poteka skladno z urnikom in šolskim koledarjem. Urnik posameznega razreda je objavljen na oglasni deski zbornice, na spletnih straneh zavoda, v publikaciji, ki jo dobijo učenci ob začetku šolskega leta in v dnevnikih posameznih razredov.

ODSOTNOST UČENCEV

15. člen
Učenec, ki je zamudil, potrka na vrata učilnice, pristopi k učitelju in se opraviči zaradi zamude in svojo zamudo pojasni.
Učitelj zamudo zapiše, razrednik pa odloči o opravičenosti, kar vpiše tudi v dnevnik dela oddelka.
Učenec pri odhodu na svoj prostor ne sme dodatno vznemirjati sošolcev. Če potrebuje v zvezi z zamujenim delom pojasnila, prosi za razlago učitelja in ne učence.

16. člen
Odsotnost učenca od posamezne učne ure dovoli učitelj, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program in o tem obvesti razrednika.

ODPIRANJE UČILNIC

17. člen
Učilnice učencem odpirajo izvajalci vzgojno-izobraževalnega programa najmanj 5 minut pred pričetkom vzgojno-izobraževalnega dela. Če izvajalec zaklepa učilnice v času pet minutnih odmorov, mora zagotoviti, da se bo vzgojno-izobraževalno delo pričelo točno ob za to določenem času.

18. člen
Učenci disciplinirano počakajo izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa v učilnici in se pripravijo na pouk. Po pričetku učne ure zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno.
Za red in disciplino v razredu skrbi reditelj oddelka. Če učenci ne upoštevajo navodil reditelja oddelka, ta o tem takoj obvesti izvajalca programa, ki pride v učilnico ter o prekrških obvesti tudi razrednika.
Če izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa še 5 minut po začetku vzgojno-izobraževalnega dela ni, reditelj oddelka o tem obvesti ravnateljico ali tajništvo.

GIBANJE UČENCEV PO ŠOLSKI ZGRADBI IN OKOLICI ŠOLE

19. člen
Po prihodu v stavbo se učenci v garderobah šole preobujejo v šolske copate. Svojo garderobo puščajo v garderobi.
V telovadnico morajo učenci vstopati le v čistih športnih/šolskih copatih z gumijastim podplatom.
Za varnost garderob skrbi dežurni učenec tako, da jih pred pričetkom pouka zaklene. Odklene jih v glavnem odmoru, če gredo učenci na igrišče. Po glavnem odmoru jih pod nadzorom dežurnih učiteljev ponovno zaklene. Ključ odda enemu od dežurnih učiteljev, ki ga odnese na dogovorjeno mesto ob vratih zbornice.
Učitelji, ki z učenci zapuščajo poslopje šole, poskrbijo za odklepanje garderobe in ključ takoj vrnejo na dogovorjeno mesto.
V odmoru za malico učenci pod vodstvom učitelja odidejo v prostor, dogovorjen v pravilih šolskega reda, kjer bodo malicali (jedilnica, gospodinjska učilnica, razred). Malico za prve razrede prinese v razrede dopoldanska čistilka, za ostale razrede dežurni učenci.
Malico pojedo v prostoru in je ne odnašajo v druge razrede. Počakajo, da pride po njih eden od dežurnih učiteljev, ki jih odpelje do garderob oz. nadstropja, kjer preživijo preostanek odmora.
Ob lepem vremenu se učenci lahko zadržujejo na šolskem igrišču.

Po šoli se učenci gibljejo umirjeno.
Igre z žogo, razna lovljenja in druge aktivnosti s tekom ne spadajo med dejavnosti v učilnicah, na hodnikih, jedilnici, knjižnici in sanitarnih prostorih.
Odhajanje s šolskega dvorišča in igrišča na ulico v času pouka ali odmorov ni dovoljeno.
Uporaba mobilnih telefonov med poukom ni dovoljena tako za učence in izvajalce. V času pouka so mobilni telefoni izključeni.
Po notranjih prostorih šole, razen telovadnice, ni dovoljeno tekanje in povzročanje hrupa.
V primeru nesreče med odmori se učenci za pomoč obrnejo na dežurnega učitelja.

ZAČETEK UČNE URE IN VODENJE DOKUMENTACIJE

20. člen
Na začetku ure vzgojno-izobraževalnega dela se izvajalec programa in učenci pozdravijo.
Dnevnik šolskega dela prinaša v razred izključno učitelj, ki izvaja program. Če dnevnika šolskega dela ni v zbornici, o tem obvesti razrednika oz. ravnateljico.
Šolska dokumentacija se lahko odnese izven prostorov šole samo z dovoljenjem ravnateljice.

ZAPUŠČANJE UČNEGA PROGRAMA

21. člen
Učenci lahko zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli izvajalec programa.
Učenci med izvajanjem programa zapuščajo prostor le izjemoma in z dovoljenjem izvajalca. Vzrok in čas odsotnosti se zabeleži v dnevnik oddelka ali učne skupine.

SPREMSTVA

22. člen
Pri vsaki vzgojno-izobraževalni dejavnosti, ki se organizira zunaj običajnih prostorov vzgojno-izobraževalnega dela, se zagotovi ustrezno število spremljevalcev po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

ZAPUŠČANJE ŠOLE

23. člen
Med poukom in odmori učenci ne smejo brez dovoljenja izvajalca programa zapuščati šolskega poslopja, šolskega igrišča oz. prostora, kjer se izvaja program.

24. člen
Učenci lahko zapustijo šolsko poslopje, šolsko igrišče oz. prostor, kjer se izvaja program samo zaradi opravičenih razlogov, kot so:
– odhod k zdravniku
– uradni opravki
– na posebno, pisno željo staršev zaradi družinskih zadev.

25. člen
Za vse odhode od določene ure morajo učenci dobiti dovoljenje izvajalca programa in o tem obvestiti razrednika, za celodnevno ali večdnevno odsotnost do 5 dni pa dovoljenje razrednika.
Za odsotnost, daljšo od 5 dni, starši zaprosijo dovoljenje ravnateljico.

PREHRANA IN ČISTOČA V KUHINJI, JEDILNICI IN RAZREDIH, KJER SE MALICA

26. člen
Šolska prehrana se pripravlja v kuhinji. Vstop v kuhinjske prostore ima samo kuhinjsko osebje. Vstop v kuhinjo se lahko po nalogu direktorice oz. ravnateljice izjemoma dovoli tudi delavcem, ki skrbijo za vzdrževanje opreme.
Po dogovoru z vodstvom zavoda imajo dovoljen vstop v kuhinjo tudi vzgojiteljice, oz. čistilke z opravljenim tečajem in izpitom iz higiene živil in osebne higiene, vendar le za pomoč v kuhinji.

27. člen
Učenci lahko prejmejo v šoli: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.

28. člen
Za delitev malice poskrbijo kuharice pred glavnim odmorom.
Učenci, ki malicajo v jedilnici, odlagajo ostanke hrane in druge odpadke v za to pripravljene posode v jedilnici. Reditelji posameznih oddelkov počistijo mizo ali del mize za svojimi sošolci preden zapustijo jedilnico.
Čistilka po glavnem odmoru počisti mize in stole jedilnice za učenci.
Za učenci prvih razredov, ki malicajo v razredih, umazano posodo pospravi dopoldanska čistilka. Za ostalimi učenci, ki malicajo v razredih, umazano posodo pospravijo dežurni učenci.

DEŽURSTVA

29. člen
Da bi se zagotavljala varnost učencev v glavnem odmoru, izvajalci programov opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih. Dežurstvo učiteljev se v glavnem odmoru odvija po stalnem razporedu, ki ga v začetku šolskega leta pripravi vodja tima za vzgojni načrt.
Ob morebitnih odsotnostih dežurnih učiteljev ustrezno zamenjavo uredi tajnica šole.
Med pet minutnimi odmori učenci ne smejo biti brez nadzora. Učitelji razredne stopnje ne zapuščajo učilnic. Ob predaji učencev med izvajalci programov učenci ne smejo biti sami. V vsakem nadstropju se učitelji med seboj dogovorijo o nadzoru nad učenci, v kolikor zapustijo nadstropje.

30. člen
Razpored dežurstva za učence pripravi tajnica šole in je javno obešen na vidnem mestu v vsakem nadstropju šole, pred garderobami in na oglasni deski zbornice.

31. člen
Naloge dežurnih učiteljev so:
– skrbijo za red in disciplino med učenci ter za njihovo varnost,
– nadzorujejo gibanje učencev,
– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti,
– nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge,
– učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in okolici šolskega poslopja,
– kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so le-te urejene.

32. člen
Dežurni učitelj ustno opozori učence, ki ne upoštevajo njegovih navodil oz. kršijo določila hišnega reda. Ob ponovni kršitvi ali neupoštevanju opozorila dežurni učitelj obvesti razrednika in predlaga vzgojni ukrep.
Ob pojavu hujših nepravilnosti ob dežurstvu, izvajalci dežurstva (učitelji) ravnajo skladno z določili Pravil šolskega reda.

33. člen
V posameznem razredu razrednik naredi seznam rediteljev po abecednem redu. Reditelj opravlja svoje delo en teden in ima sledeče naloge:
– da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
– po končani uri počisti tablo, uredi učilnico in pospravi morebitne odpadke,
– po malici pomaga poskrbeti za čistočo in urejenost jedilnice,
– v odmorih pazi, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine,
– javlja razredniku oz. izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.

DOLŽNOSTI ODDELČNE SKUPNOSTI OB POŠKODBAH

34. člen
Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
Vsako okvaro ali poškodbo v učilnici sproti prijavljajo razredniku oz. izvajalcu programa, ki pride v učilnico. Razrednik ali izvajalec programa ugotovi povzročitelja škode in njegovo krivdo.
Kdor namerno, zaradi malomarnosti in razposajenosti poškoduje inventar ali drugo šolsko imovino in opremo, mora škodo poravnati.
Če oddelčna skupnost krivca ne odkrije ali ga prikriva, se dogovori o skupni poravnavi škode.

VZDRŽEVANJE ČISTOČE

35. člen
Vsi odpadki se odlagajo v koše za smeti, ki se nahajajo v učilnicah, na stopnišču, v sanitarijah šole ter na šolskem igrišču.
Kabineti in učilnice morajo biti vedno čisti. Za to skrbijo tako učenci kot izvajalci programov ter čistilke.

36. člen
Ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učenci ali reditelji in dežurni učitelj poskrbijo, da ostane igrišče čisto.

SKRB ZA OPREMO

37. člen
Izvajalci programov oz. vodje kabinetov ter vsi drugi delavci odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

RAVNANJE V IZREDNIH RAZMERAH

38. člen
V času izrednih razmer ali ko se take razmere pričakujejo (naravne nesreče, tehnološke in vojne nevarnosti), je glavna in osnovna naloga vseh delavcev šole, še posebno strokovnih delavcev, da poskrbijo za varnost učencev.
V teh primerih je nujno upoštevati vsa navodila, ki jih izdata direktor in ravnatelj ali ustrezni štabi.

39. člen
V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko poslopje, izvajalci programa neposredno vodijo posamezne oddelke ali skupine učencev, ne glede na razredništvo ter skupaj z njimi odidejo na igrišče šole in upoštevajo nadaljnja navodila vodstva.

40. člen
Oddaljevanje učencev od skupine ali oddelka v času trajanja izrednih razmer brez posebnega dovoljenja ni dovoljeno.

41. člen
Pri hitrem zapuščanju šolskih prostorov izvajalci programov vzamejo s seboj osnovno pedagoško dokumentacijo oddelka (dnevnik in redovalnico).

POTRES

42. člen
Ravnanje v času potresa

Ko se začuti tresenje tal, se učenci odmaknejo od steklenih in zunanjih površin ter se zaklonijo pod šolske klopi.
Zapuščanje oddelkov ni dovoljeno in je možno šele po odobritvi odgovornih delavcev.
Po koncu potresnega sunka, če ni opaziti škode, nadaljujejo delo, če ravnateljica ne odredi drugače.
Če so zgradbe in osebe poškodovani, se izvede reševanje po posebnih postopkih.
Izvajalci programov skupaj z učenci počakajo na nadaljnja navodila.
Poslopje najprej zapustijo tisti, ki so v pritličjih, nato pa ostali po hodnikih.
Če ni možno zapustiti prostorov po stopnicah, se izvede zasilno reševanje skozi okna.
Zbirno mesto je za vse učence in delavce na šolskem igrišču.
Izvajalci pedagoških programov poskrbijo, da se učenci ne približujejo zgradbam.
Na zbirnem mestu se takoj preveri prisotnost učencev.
Lažje poškodovanim se nudi zdravniška pomoč, drugi poškodovanci pa se ne prenašajo, dokler ni strokovno ugotovljena stopnja njihove poškodbe ter se jih zavaruje pred nadaljnjimi poškodbami.

ZRAČNI NAPAD

43. člen
Ravnanje v času nevarnosti zračnega napada oz. ob napadu
Ob nevarnosti zračnega napada se vsi učenci in vse osebje odpravijo v zaklonišča,
učence vodijo v zaklonišča izvajalci njihovih programov.
Najprej odidejo učenci pritličnih prostorov, nato učenci in drugo osebje iz nadstropij.
Razpored odhoda v zaklonišče pripravi ravnatelj.
V zakloniščih se ostane toliko časa, dokler ni dan znak, da se le-ta lahko varno zapustijo.
Če ni mogoče zapuščati zaklonišč skozi glavne vhode, se uporabljajo zasilni izhodi.
Če pride do zračnega napada nenadoma, brez poprejšnjega obvestila oz. opozorila (alarma) in so učenci v oddelkih, se ravna po istih načelih kot pri potresu. Pri tem se odprejo, skladno z možnostmi, vsa vrata in okna.

POŽAR

44. člen
Ravnanje pri požaru
Če v stavbi izbruhne požar večjega obsega, ki ga ni mogoče lokalizirati in obstaja nevarnost, da se bo razširil na vso zgradbo, vsi učenci, izvajalci in drugo osebje zapustijo poslopje po varnih poteh.
Pritlične učilnice se zapustijo skozi okna pritličja; v nadstropju, če ni dima, po stopnicah in skozi okna pritlične učilnice, v nasprotnem primeru skozi okna na nadstreške.
Če je požar v pritličju, se zapuščajo prostori tudi skozi pritlična okna.
Če pride do požara v nadstropju, se zapuščajo prostori po stopnicah ali s pomočjo lestev in vrvi, zasilno skozi okna.
Ob požaru je treba, kolikor je to le mogoče, zapirati prostore.
Učenci v kleti zapuščajo učilnice skozi okna.

V primeru požara upoštevajo izvajalci programa izobešene Požarne načrte in ravnajo v skladu s Požarnim redom zavoda.

RADIOLOŠKO-KEMIČNA NEVARNOST

45. člen
Če grozi radiološko-kemična nevarnost, se skuša z ustreznimi zaščitnimi sredstvi zavarovati vse ljudi v šoli.
Če obstaja možnost večje nevarnosti, se opravi evakuacija vseh ljudi v zaklonišča po enakem razporedu kot ob nevarnostih zračnega napada.
Vsem učencem in delavcem šole se razdelijo ustrezna zaščitna sredstva. Če le-teh ni dovolj, se uporabljajo priročna zaščitna sredstva.

46. člen
Pri vseh zaščitnih ukrepih zaradi nevarnosti se upoštevajo navodila poverjenika CZ, ravnateljice in direktorice.
Vsi delavci šole, ki so v času nevarnosti pri učencih, so kazensko odgovorni za dosledno in pravilno izvajanje vseh odrejenih ukrepov.

KONČNE DOLOČBE

47. člen
Hišni red začne veljati v roku 5 dni po objavi na oglasni deski šole.

Z veljavnostjo tega hišnega reda, preneha veljati Hišni red, sprejet dne 07. 11. 2005.

Ravnateljica
Klavdija Ambrožič, dipl.def.-logopedinja, l. r.

Št. R/ZV-112/1
Datum: 03. 03. 2011

Hišni red je bil objavljen na oglasni deski šole
04. 03. 2011