KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR                            

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR (CSGM)

Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Odgovorna uradna oseba:

mag. Uroš Krajnc, univ. dipl. prav.

Datum prve objave kataloga:

21.11.2013

Datum zadnje spremembe:

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.csgm.si/index.php/katalog-informacij-javnega-znacaja

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu CSGM, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

 

Center za sluh in govor Maribor je osrednja rehabilitacijsko – edukacijska ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle  z govorno-jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM).

 

 

Dejavnost se izvaja v dveh organizacijskih enotah:

1.     v zdravstveni enoti (v nadaljevanju OE ZE), kjer se izvaja multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z GJM;

2.     v osnovni šoli in vrtcu, kjer se izvaja rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z GJM, otrok z motnjo avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) ter otrok z več motnjami.

 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok ter otrok z govorno-jezikovno motnjo na podlagi programov, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo.

 

Zdravstvena dejavnost se opravlja kot javna služba na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in se sklepa na osnovi programov, ki se določijo v okviru vsakoletnih pogajanj med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvene dejavnosti.

CSGM izvaja svojo dejavnost na sedežu zavoda v Vinarski ulici 6 v Mariboru, kjer se izvajajo programi vrtca, osnovne šole ter velik del zdravstvene dejavnosti. Na sedežu CSGM so tudi prostori za skupne službe.

V okviru OE ZE delujejo:

·         logopedske ambulante,

·         ambulante za individualno slušno-govorno terapijo,

·         psihološka ambulanta,

·         otorinolaringološka (ORL), 

·         pedopsihiatrična ambulanta,

·         sprejemna ambulanta,

·         ambulanta za fizioterapijo in ambulanta za delovno terapijo.

 

V osnovni šoli glede se glede na usmeritev otrok izvaja:

·         Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne,

·         Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno jezikovno motnjo (GJM),

·         Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne,

·         Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom za GJM.

·        Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami.

 

 

V vrtcu se izvaja rehabilitacija poslušanja in govora ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok in sicer v naslednjih programih:

·         Program za predšolske otroke,

·         Prilagojen program za predšolske otroke,

·         Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

 

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Center za sluh in govor Maribor sestavljata dve organizacijski enoti:

·         za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja je oblikovana Organizacijska enota osnovna šola in vrtec  (OE OŠ in vrtec)

·         Za izvajanje zdravstvene dejavnosti je oblikovana Organizacijska enota zdravstvena enota (OE ZE).

 

Organigram organa

http://www.csgm.si/index.php/organizacijska-shema

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba:

mag. Uroš Krajnc, univ. dipl. prav.

 

tel. 02 228 53 41

uros.krajnc@csgm.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Državni predpisi

Državni register predpisov – http://zakonodaja.gov.si

Neuradna prečiščena besedila predpisov iz pristojnosti Ministrstva za znanost izobraževanje in šport ter Ministrstva za zdravje.

 

TEMELJNI PREDPISI

 

  Zakon o zavodih

  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

  Zakon o zdravstveni dejavnosti

  Zakon o šolski inšpekciji

  Zakon o delovnih razmerjih

  Zakon o javnih uslužbencih

  Zakon o uravnoteženju javnih financ (40/12 – ZUJF)

  Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji

  Kolektivna pogodba za javni sektor

  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

  Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

  Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

  Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

  Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

  Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

  Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

  Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

  Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupine otrok

  Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

  Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

  Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne razrede

SPLOŠNI PREDPISI

 

  Zakon o praznikih in dela prostih dneh

  Zakon o javnih naročilih

  Zakon o varnosti in zdravju pri delu

  Zakon o splošnem upravnem postopku

  Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok

  Zakon o knjižničarstvu

  Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka

  Zakon o varstvu osebnih podatkov

  Zakon o dostopu informacij javnega značaja

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

  Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami- ZUOPP-1

  Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom

  Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem  programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum

  Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami

  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

  Sklep o  vzgojnem programu za  otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

  Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

  Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike  s posebnimi potrebami

  Pravilnik  o programu vzgojnega dela v zavodih za usposabljanje

  Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja

OSNOVNA ŠOLA in vrtec

  Zakon o osnovni šoli

  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

  Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

  Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

  Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

  Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

  Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

  Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

  Pravilnik o financiranju šole v naravi

  Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

   

zdravstvo

  Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne storitve in o vodenju čakalnih seznamov

  Pravilnik o licencah v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

  Pravilnik o zdravniških licencah

  Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu

  Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

  Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

Notranji predpisi

  Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor

  Navodila za uveljavitev Sklepa o ustanovitvi Sklep javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor  

  Pravila  šolske prehrane CSGM

  Vzgojni načrt

  Pravila šolskega reda

  Hišni red programa OE OŠ in vrtec

  Pravila sprejema otrok v oddelek rednega vrtca

  Pravila šolskega sklada

  Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

  Pravilnik o računovodstvu

  Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu CSGM

  Dogovor o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu

  Navodila o povračilu stroškov, ki jih imajo delavci CSGM pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju

  Pravilnik o zavarovanju podatkov

  Izjava o varnosti z oceno tveganja

  Poslovnik o volitvah in delu sveta CSGM

  Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada

  Pravilnik o rabi avtomobilov

  Požarni red z oceno požarne ogroženosti

  Pravilnik o uporabi pečatov in dopolnitve I

  Kodeks ravnanja zaposlenih

  Navodila za enostavni postopek  oddaje javnega naročila

  Pravilnik o varstvu pri delu

  Kriteriji in postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi

  Pravilnik o popisu sredstev, terjatev in obveznosti

  Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev

  Načrt integritete

  Postopkovnik za delitev sredstev donatorjev

  Ukrepi za preprečevanje pandemske gripe

  Pravilnik o pridobivanju sredstev in merilih za razporejanje dohodka in čistega dohodka

 

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

http://europa.eu/documentation/index_sl.htm

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

  Letni delovni načrt

  Finančni načrt

  Razvojni načrt – v izdelavi

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

  Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

  Vpis učencev iz drugih šol

  Napredovanje delavcev v plačne razrede

  Napredovanje strokovnih delavcev v nazive

  Imenovanje direktorja

  Imenovanje ravnatelja

  Imenovanje strokovnega vodje OE ZE

  Sprejem letnega delovnega načrta

  Sprejem poročila o realizaciji letnega delovnega načrta

  Sprejem letnega poročila

  Sprejem finančnega načrta

  Postopek javnih naročil po Zakonu o javnem naročanju

  Izrekanje vzgojnih ukrepov

  Subvencioniranje šolske prehrane

  Subvencioniranje šole v naravi

  Odločanje o pritožbah

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc

 

  Katalog evidence zaposlenega delavca

  Katalog evidence o plači zaposlenega delavca

  Katalog evidenc o poškodbah pri delu

  Katalog evidenc udeležencev izobraževanja

  Katalog evidenc varnosti pri delu

  Katalog evidenc varnosti pri delu in požarne varnosti

  Katalog evidence notranji nadzor po sistemu HACCP

  Katalog evidenc vpisanih in vključenih otrok v program vrtca

  Katalog evidenc otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč

  Katalog evidence plačil staršev

  Katalog zbirke podatkov o učencih, usmerjenih v OŠ in njihovih starših

  Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

  Katalog evidence zdravstvenih delavcev

  Evidenca naročenih pacientov na obravnavo v OE ZE- čakalni seznam

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk

 

  Zbirka podatkov o učencih vpisanih v OŠ CSGM

  Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih v zavodu

  Zbirka podatkov o plačilih staršev (prehrana)

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

  Publikacija  – Kazalček

  Poslovnik

  Vzgojni načrt

  Pravila šolskega reda

  Hišni red

  Urnik oddelkov

  Šolski koledar

  Urnik dela OE ZE

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopnih na spletni strani zavoda

http://www.csgm.si/

 

  Osebni obisk na sedežu zavoda Center za sluh in govor Maribor, Vinarska ul. 6, 2000 Maribor, med 7.00 in 15.00 uro po predhodnem dogovoru.

 

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

1.     Urnik oddelkov za šolsko leto,

2.     Urnik dela OE ZE

3.     Čakalne dobe za terapije v OE ZE

4.     Šolski koledar

5.     Urnik govorilnih ur

6.     Šolski prevozi

7.     Varstvo otrok med počitnicami

8.     Pravilnik o šolski prehrani in subvencioniranju šolske prehrane

 

                                                                                                                              podpis odgovorne osebe

                                                                                                                             mag. Uroš Krajnc, univ. dipl. prav.