PROGRAM DELA SVETOVALNE SLUŽBE

 

V šolski svetovalni službi delujejo štiri svetovalne delavke. Delo opravljajo na obeh lokacijah:

 

Opravljale bodo naslednje zadolžitve:

 • Psihološka diagnostika otrok vključenih v CSGM in občasno tistih, ki so kandidati za vključitev; na osnovi opravljene diagnostike oblikovanje psihološkega poročila
 • Informiranje in razgovori s starši otrok, ki so kandidati za vključitev v VIZ CSGM
 • Aktivno sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov, evalvacij in poročil šole o otrocih
 • Psihološko svetovanje učencem, staršem in učiteljem
 • Individualna psihološka obravnava učencev
 • Skupinska obravnava učencev (socialne igre in socialno učenje; poklicna orientacija)
 • Skupinsko delo s starši (predavanja, delavnice, podporne skupine)
 • Pomoč pri reševanju kriznih situacij
 • Pomoč pri uvajanju specifičnih metod dela v proces poučevanja in socializacije
 • Razvoj stroke (iskanje literature, prevajanje, priprava študijskih gradiv, prenos znanj in novih praks dela sodelavcem, sodelovanje v projektih in koordinacija projektov)
 • Sodelovanje in organizacija timskih sestankov s strokovnimi delavci zunanjih inštitucij
 • Sodelovanje na internih timskih in problemskih sestankih
 • Izobraževanje za učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce večinskih šol
 • Sodelovanje v različnih strokovnih skupinah CSGM
 • Aktivno sodelovanje na srečanjih, posvetih, kongresih
 • Aktivno sodelovanje pri projektih šole
 • Sodelovanje z vodstvom CSGM (organizacija skupin, strategija dela, reševanje sistemskih problemov, strokovna podpora)
 • Mentorstvo pripravnikom in študentom psihologije.

 

Pedagoginji Nataša Pogorevc Tarkuš in Laura Horvat pa opravljata tudi nekatere naloge s področja socialnega dela:

 • Socialno svetovalno delo namenjeno staršem, rejnicam, učencem, učiteljem (osveščanje o socialnih pravicah in dolžnostih in pomoč pri urejanju pridobivanja določenih pravic; svetovanje glede urejanja družinskih zadev; podporna skupina za rejnice)
 • Sodelovanje v projektu “Botrstvo”
 • Urejanje šolske subvencionirane prehrane in prevozov v šolo
 • Koordinacija zobozdravstvene preventive in zdravniških pregledov
 • Sledenje zakonodaji na področju sociale in šolstva ter informiranje o tem
 • Vodenje dokumentacije za otroka (osebne mape otrok, matične knjige, sklepi o sestavi komisije za IP …).