Razpis za vpis v redno skupino vrtca

 

Vpis v redni vrtec

OE OŠ in vrtec Centra za sluh in govor Maribor vpisuje predšolske otroke v oddelek rednega vrtca na podlagi prijav in prostih mest vse leto (maksimalno število otrok v oddelku je 19).

Izvajamo:

           celodnevni program za predšolske otroke drugega starostnega obdobja v obsegu enega starostno heterogenega oddelka in

         –   prilagojeni program za predšolske otroke:  število oddelkov je odvisno od števila otrok, usmerjenih v program. Maksimalno število otrok v oddelku je 6. Vključitev v skupino je možna na podlagi Odločbe o usmerjanju za gluhe in naglušne otroke in otroke z govorno-jezikovnimi motnjami.

 

Potek vpisa za vključitev v program za predšolske otroke

Vpis novincev za naslednje šolsko leto poteka na osnovi Javnega razpisa za vpis in je skupen za vse javne vrtce v občini Maribor. Javni razpis se objavi na spletni strani in na oglasni deski vrtca. Skupnost vrtcev Maribor bo objavila obvestilo o javnem razpisu za vpis novincev v vrtce v vsaj enem dnevnem časopisu Mestna občina Maribor pa na svoji spletni strani.

 

Starši vpišejo otroka tako, da  oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec na obrazcu, ki ga pripravi vrtec. Vlogo odda v tajništvo CSGM (pritličje)eden od staršev oz. skrbnikov otroka. VLOGO ZA VPIS lahko dobite v tajništvu CSGM oz. na spletni strani CSGM. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 3 let.

Starši so obveščeni o rešitvi vloge za mesec september v mesecu juniju, za sprejeme med šolskim letom pa v skladu s prostimi mesti. 

Pred vstopom otroka v vrtec je potrebno:

  • podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca;
  • vzgojiteljici oddati zdravniško spričevalo otroka;
  • urediti odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca.

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

 

Vloge na novem obrazcu se oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko.

 

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek

na osebo  v %

od neto povprečne plače

plačilo staršev v odstotku od cene programa

1

do 18 %

/

2

nad 18 % do 30 %

10 %

3

nad 30 % do 36 %

20 %

4

nad 36 % do 42 %

30 %

5

nad 42 % do 53 %

35 %

6

nad 53 % do 64 %

43 %

7

nad 64 % do 82 %

53 %

8

nad 82 % do 99 %

66 %

9

nad 99 %

77 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik na pristojnem centru za socialno delo.

 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

 

Izpis in rezervacije

V poletnih mesecih lahko uveljavljate  REZERVACIJO vrtca (30 % plačilo vrtca). Rezervacijo se lahko uveljavlja od 24. 6. 2018 do 31. 8. 2018. Uveljavljati jo morate najmanj en mesec in največ dva meseca. Rezervacijo je potrebno oddati najmanj 15 dni pred koriščenjem le-te.

 

Za otroke, ki vstopajo septembra v šolo oz. jih izpišete starši iz vrtca med letom,, morate oddati IZPISNICO najmanj 15 dni pred izpisom otroka.

 

Oba obrazca dobite  v tajništvu šole ali pri vzgojiteljici.

Dokumenti:

VLOGA ZA VPIS

– IZPISNICA

– REZERVACIJA

 

 

Potek vključitve v prilagojen program za predšolske otroke

 

 

Za vse informacije v zvezi z vključitvijo v prilagojen program za predšolske otroke se prosim obrnite na:

-svetovalno delavko Alenko Werdonig, dipl. psih, na tel.št. 02 228 53 53 ali e-pošto: alenka.werdonig@csgm.si

– pomočnico ravnatelja Tjaša Burja, prof. na tel 040 302 494 ali e-pošto tjasa.burja@csgm.si

 

 

Naslov:

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR

VINARSKA ULICA 6

2000 MARIBOR

 

Ravnatelj OE OŠ in vrtec:                                      Direktor CSGM:

Matjaž Pungartnik, prof.                                       Samo Rumež, prof.