PROGRAM DELA  2015/2016

V šol. letu 2015/2016 bomo v enoti vrtca izvajali program rehabilitacije, vzgoje in varstva gluhih, naglušnih otrok in otrok z več motnjami. Prav tako bomo nadaljevali delo z otroki z AM z izvajanjem projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pod naslovom:

»Oblikovanje in delovanje oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z avtističnimi razvojnimi motnjami«. 

Nadaljevali bomo z izvajanjem integracije otrok s posebnimi potrebami in otrok iz skupine rednega vrtca.

Sledili bomo osnovnim principom verbotonalne metode ter t.i. »Mariborskega modela« obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami na področju sluha in govora (posebnosti »Mariborskega modela« so objavljene v predstavitveni zloženki CSGM;v priročniku »Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika« (T. Vizjak Kure, ZRSŠ, 2010)).