6. SLOVENSKI POSVET O REHABILITACIJI OSEB S POLŽEVIM VSADKOM
6TH SLOVENE CONFERENCE ON REHABILITATION OF PERSONS WITH COCHLEAR IMPLANTS
 Maribor, 9. – 10. november 2018 / November 9 – 10, 2018
 

 

PROGRAM / PROGRAMME
 

Petek, 9. 11. 2018 / Friday, November 9, 2018

 

8.00–9.00       Registracija udeležencev / Participant registration

 

9.00-10.00     Otvoritev posveta in krajši kulturni program /
Conference opening and a short cultural programme

 

Pozdrav organizatorja posveta / Welcoming speech of conference organizer:

Samo Rumež, prof., direktor Centra za sluh in govor Maribor / Director of Center for Hearing and Speech Maribor

 

Uvodni nagovor / Intruduction speech:

Doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med., predstojnik Oddelka za ORL in MFK Univerzitetnega kliničnega centra Maribor / Head of Otorhinolaryngology and Maxillofacial Surgery department of University Medical Center Maribor

Pozdravni nagovori udeležencev posveta / Welcoming speech of the conference participants

 

Kulturni program / Cultural programme

 

 

10.00–11.45   1. sklop

 

J. Rebol: 12. obletnica prve vstavitve kohlearnega implanta v Mariboru / 12th anniversary of cochlear implantation in Maribor

J. Rebol: Uporaba tanke perimodiolarne elektrode pri kohlearni implantaciji / The use of slim perimodiolar electrode in cochlear implantation

S. Battelino, B. Bukurov, N. Božanić Urbančič, B. Babic, Š. Kordiš, N. Arsovic: Prve izkušnje iz Slovenije in Srbije o uporabi novega slušnega pripomočka ADHEAR pri osebah s prevodno izgubo sluha / First experiences from Slovenia and Serbia with the new adhear hearing system for conductive hearing loss

N. Steiner, S. Battelino, U. Kolman: Pregled zamenjav polževih vsadkov v 21. letih programa / Overview of cochlear implant replacements in the 21 years of program

A. Kravos: Rezultati meritev akustičnih potencialov možganskega debla pri otrocih v avdiološki ambulanti Maribor / The results of detecting brainstem acustic potencials among children in audiologic department Maribor

N. Božanić Urbančič, S. Battelino: Infektivni zapleti po vstavitvi polževega vsadka / Infectious complications after cochlear implantation

A. Kastelic, M. Božič, S. Battelino: Pogostost in vzroki za izklapljanje določenih kanalov pri notranjih delih polževega vsadka / Frequency and causes for switching off some channels in the internal parts of cochlear implants

D. Pajk: Potovanje v tišini in iz nje / Journey in and from the silence

 

11.45–12.15   Odmor / Break

 

12.15–13.30     2. sklop

 

D. Mudrin: Implantabilne rešitve pri naglušnosti in gluhoti, Cochlear

J. Rebol, B. Vnuk: Bimodalna slušna stimulacija / Bimodal hearing stimulation

K. Globevnik: Pomen zgodnje rehabilitacije pri otroku z enostransko izgubo sluha / The Importance of Early Intervention for Children with Singled Sided Hearing Loss

S. P. Mihaljević: Zgodnja bilateralna vsaditev polževega vsadka: študija primera / Early Bilateral Cochlear Implantation: a case study

I. Bučar Jejčič, V. Frančič, I. Kodrič, M. Medved, A. Mozetič Hussu, N. Škrinjar, J. Urbanc: Ocenjevanje funkcije poslušanja v več starostnih obdobjih / Assessment of the listening function in different age groups

R. Vasileva: Vpliv metode postoperativne rehabilitacije in vključevanja družine na učinek implantacije / Influence of the Postoperative Rehabilitation Method and Family Engagement on the Effect of Cochlear Implantation

S. Jelen: Jan, čudežni deček / Jan, the wonder boy

 

13.30–14.45   Odmor za kosilo / Lunch break

 

14.45–16.45     3. sklop

 

B. Katzbauer: RONDO vs RONDO2 Audio Processor upgrade survey: subjective and objective comparison / RONDO in RONDO2: subjektivna in objektivna primerjava nadgradnje zvočnega procesorja MED-EL

N. Teakle: The Rise of Social Media as an Intervention Tool / Vzpon socialnih medijev kot orodja za obravnavo  MED-EL

N. Runjić: The effect of verbotonal rehabilitation on visual evoked potentials in cochlear implanted  children / Vpliv VT rehabilitacije na vizualne evocirane potenciale pri otrocih s polževim vsadkom

L. Zupan: Okvare ravnotežja pri otrocih s prirojenimi senzorinevralnimi naglušnostmi / Balance disorders in children with congenital sensorineural hearing loss

K. Kladnik Stabej: Sposobnosti zaznavanja glasbe otrok s polževim vsadkom / The music perception abilities of children with cochlear implants

J. Nemeček: Primerjava poslušanja in izvajanja glasbe učenca s polževim vsadkom in učencev brez tega tehničnega pripomočka / Comparison of listening and performing music of a student with a cochlear implant and students without this technical device

N. Brglez, T. Marvin, S. Battelino: Poznavanje slovnice med otroki s polževim vsadkom / Gramatic skills in pediatric cochlear implant users

B. Globačnik, A. Cvišić: Raba samostalnika pri učencih z vsadkom v razdobju 2008–2018 / The use of nouns by pupils with cochlear implant in year 2008 – 2018

N. Vizjak Puškar: Spodbujanje branja literarnih besedil pri gluhih in naglušnih učencih ter gluhih učencih s polževim vsadkom / Encouraging the reading of literary texts in deaf and hard of hearing pupils and deaf pupils with  a cochlear implant

I. Mlakar: Lucijina odločitev / Lucijaʼs decision


16.45–17.15     Odmor in predstavitev posterjev / Break and poster session

 

N. Hernja, D. Ropert: 22 let polževega vsadka v Mariboru / 22 years of cochlear implant in Maribor

T. Vranić: Vključevanje staršev v rehabilitacijo in avditivne veščine njihovih otrok s polževim vsadkom / Parental involvement in rehabilitation and the auditory skills of their children with Cochlear Implant

 

 

 

17.15–18.45     4. sklop

 

G. Teragni: »The simple way to hear more« / »Poslušajte bolje na preprost način«, Advanced Bionics

I. Brecelj: Rehabilitacija odraslih oseb s polževim vsadkom v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana / Rehabilitation of adults with cochlear implant in the School for the Deaf Ljubljana

D. Pajk: Pogled na rehabilitacijo / View of rehabilitation

I. Varžič: Subjektivna zaznava kvalitete zvoka / Hearing Implant Sound Quality Index

S. Krajnik: Vpliv uporabe polževega vsadka pri odraslih gluhih osebah na kakovost življenja / The influence of cochlear impantation on quality of life in deaf adults

M. Fekonja: Ne le slišati, tudi razumeti moramo / Not just to hear – we also have to understand

 

 

Sobota, 10. 11. 2018 / Saturday, November 10, 2018

 

8.30–10.15     5. sklop 

 

V. McDonell: LEAPing On with Language Cochlear / SKOK v jezik, Cochlear – (20 min)

S. Groegl, S. Žibret: Pomen prilagoditev pri izvajanju učnega procesa za otroke s PV / The importance of teaching adjustments in the learning process of children with cochlear implant (CI)

K. Krajnc, S. Zupan Šmigič: Primer metod in oblik dela v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda na ZGNL / An example of the methods and forms of teaching in the combined class first and second grade on ZGNL

P. Pintar Hedl: Napredek otroka s polževim vsadkom na njegovem socialnem področju / The progress of a child with cochlear implant in his social field

L. Pušnik: Zgodnje učenje tujega jezika pri otrocih z okvaro sluha / Early foreign language learning in hearing impaired children

N. Kordiš, H. Bartol Rus: Napredovanje razvoja govora ob uporabi SZJ, predstavitev primera / The progress of speech with the use of slovene sign language, presentation of a case study

K. Mlinarič: Uporaba znakovnega jezika pri pouku tujega jezika / Using sign language in foreign language lessons

B. Vauhnik: Kako smo se srečali s polževim vsadkom / How we first met with the cochlear implant

S. Petecin: Moja zgodba / My story

 

10.15–10.45   Odmor / Break

 

10.45–12. 15    6. sklop 

 

D. Kuhar: Gradiva Strokovnega centra Zebra za gluhe in naglušne otroke / Materials of Support Centre Zebra for Deaf and Hardo-of-hearing children.

B. Mord: Polžev vsadek in zakonodaja v Sloveniji / Cochlear implants and legislation in slovenia

M. Loparnik: Uporaba roke za spodbujanje učenja jezikovnih kompetenc / Hand usage for encouragement for learning language skills

A. Mozetič Hussu: Uporaba mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja za otroke pri ocenjevanju sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev / The use of the international classification of functioning, disability and health for children and youth in the communication assessment of deaf and hard of hearing pupil

K. Globevnik, D. Ropert: Uspešnost gluhih in naglušnih otrok na presejalnem preizkusu petletnikov / Performance of deaf children at the screening test at the age of five

I. Fifolt: Pomembna vloga družine pri razvoju otroka, ki ima vstavljen polžev vsadek / An important role of the family in the development of a child with a cochlear implant

A. Dragičević: Ključna vloga staršev pri napredovanju otroka s polževim vsadkom / Key role of parents in the rehabilitation progress of children with cochlear implant

 

 

DELAVNICI / WORKSHOPS:

 

Petek. 9. 11. ob 14.45–15.45

 

 

R. Medle: Tudi jaz sem drugačen – predstavitev gluhote/naglušnosti / I am also different: a presentation of deafness (60 min)

Delavnica je namenjena staršem, učiteljem in vzgojiteljem ter drugim slišečim osebam.

 

Sobota, 10. 11. ob 8.50–9.50

 

I Brecelj, B. Lesar, M. Bambič: Kako se sporazumevamo z gluhim ali naglušnim dojenčkom / How to communicate with deaf or hard of hearing infant (60 min)

Delavnica je namenjena staršem otrok s PV in strokovnim delavcem.

 

 

 

12.15–13.00    Zaključek posveta / Conclusion of the congress

 

Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

 

 

 

Častni pokrovitelj:

 

Letošnji, že 6. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom bo potekal

pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Namen častnega pokroviteljstva je izkaz podpore predsednika republike in daje dogodku prav poseben pomen. Ponosni in hvaležni smo, da predsednik Republike Slovenije Borut Pahor spodbuja naše delo in podpira naša prizadevanja za razvoj področja rehabilitacije oseb s polževim vsadkom v Sloveniji.

 

 

Glavna sponzorja COCHLEAR in MEDEL:

 

            

 

 

Ostali sponzorji: 

 

 AUDIO BM
 

                        neuroth logo